Choose your language to see local content
 • English expand_more
  • German
  • Italian
  • French
  • Spanish
  • Portuguese
  • Nederlands
  • Russian
  • Polish
  • Turkish
  • Czech
  • Chinese
close

GENEL ÇALIŞMA KOŞULLARI

elumatec AG'nin satış ve teslimat koşulları (Güncelleme: Mayıs 2022)

1. Genel
1.1 Aşağıdaki koşullar, tarafımızca verilmiş tüm teklifler için ve bizimle elektronik medya üzerinden yapılmış olanlar da dâhil olmak üzere alıcı ile yapılmış tüm işlemler için geçerlidir. Münferit durumda geçerliliklerini yazılı olarak açıkça teyit etmemiz dışında, münferit durumda geçerliliklerine özel olarak itiraz etmesek dahi alıcının veya üçüncü kişilerin genel çalışma koşulları uygulanmaz. Alıcı ile aramızda çerçeve sözleşmeleri (özellikle Küresel sözleşme) mevcutsa, çerçeve sözleşmelerindeki farklı düzenlemeler önceliklidir.
1.2 Bağlayıcı oldukları açıkça belirtilmemiş olmaları veya belirli bir kabul süresi içermeleri durumunda, yaptığımız tüm teklifler bağlayıcı değildir. Alıcının siparişlerini veya iş emirlerini, tarafımıza ulaşmasını takip eden on gün içinde kabul edebiliriz.
1.3 Sözleşmenin içeriği için, özellikle de fiyatlar, hizmet kapsamı, hizmet kalitesi, hizmet süresi, diğer tarihler ve ticari koşullar açısından, öncelikli olarak yazılı sipariş onayımız esastır. Diğer tüm mutabakatlar ikinci derecededir. Sözleşmenin tamamlanmasından önceki özellikle sözlü retler ve vaatler yasal olarak bağlayıcı değildir ve bağlayıcı şekilde geçerli oldukları bu sözlü retler ve vaatlerden açıkça anlaşılmaması durumunda yazılı sözleşmeyle değiştirilirler. Sonradan yapılacak değişiklikler ve tamamlamalar sadece tarafımızca yazılı olarak onaylandıklarında geçerlidir.
1.4 Örneğin resimler, çizimler, ağırlık ve ölçülerle ilgili bilgiler gibi bir teklife ait belgeler kesin bir biçimde bağlayıcı olarak tanımlanmadılarsa, sadece yaklaşık olarak geçerlidir. Konstrüksiyonda ve teknik uygulamada değişiklik yapma haklarımız saklıdır. Çizimler, dokümantasyonlar ve diğer belgeler üzerinde, her türlü yönetim yetkileri dahil olmak üzere telif haklarımız saklıdır. Bunlar, tarafımızdan önceden yazılı ona alınmadan başkalarının erişimine açılamaz veya başka şekillerde değerlendirilemez. Alıcı, tarafımızca gizli olarak tanımlanmış projeleri üçüncü şahısların erişimine sadece tarafımızca onay verilen durumlarda açabilir.
1.5 Alıcıya yapılan tüm teslimatlar, alıcıya teslimatı yapılacak ürünler için gerekli hammaddeler ve temel maddeler açısından da, alıcının doğru ve zamanında teslimat yapması zorunluluğuna tabidir. Bu doğru veya zamanında gerçekleşmeyecek olursa, bu durum hakkında zaman kaybetmeden alıcıyı bilgilendiririz ve uygun bir süre içerisinde sözleşmeden geri çekilme hakkımız doğmuş olur. Sözleşmeden geri çekilme durumunda, yapmış olduğu ödemeleri zaman kaybetmeden alıcıya iade ederiz.

2. Fiyatlar / Ödeme
2.1 Fiyatlar, özel bir mutabakat bulunmadığında ıskontosuz ve Mühlacker-Lomersheim fabrikasında yüklemeli fiyatlardır; bu fiyatlara araçlara yükleme dahil, ancak ambalaj dahil değildir. O tarihte geçerli yasal KDV eklenecektir. Özel bir mutabakat olmaması durumunda takım tezgâhlarının teslimatı için ödeme aşağıdaki şekilde yapılmalıdır : Sipariş onayının verilmesinden sonra %60 peşin ödeme, ana parçaların gönderilmeye hazır olduğu alıcıya bildirildikten sonra %30, riskin devrini takip eden 14 günü geçmemek kaydıyla devreye alma işleminden sonra %10.
2.2 Alıcı, kendi yükümlülüğü altındaki bir işi ihmal eder ve bu nedenle bizi, hizmetimizi (zamanında) yerine getirmekten alıkoyarsa veya ödemede gecikmeye düşecek olursa, sözleşme koşullarının yerine getirilmesi için alıcıya, verilecek sürenin sonunda da bir değişiklik olmadığı takdirde sözleşmenin feshedileceği uyarısını içeren uygun bir süre tanıyabiliriz; süre verme işlemi, Federal Medeni Yasanın 286. maddesine göre bir uyarı niteliğini de taşır. Alıcı o ana kadar ihmal ettiği işleri bu sürenin sonuna kadar yapmayacak olursa, sözleşmeyi feshedebiliriz ve teslimata konu olan ürünü başka bir amaçla kullanabiliriz. Bir fesih durumunda satış bedelinin tamamını talep edebiliriz. Bu miktardan, daha önce yapılmış ödemeler ve değişiklik yapılmamış ve kullanılabilecek durumda olan parçaların parasal değerleri düşülecektir. Alıcının sözleşmeye aykırı davranışı mücbir sebeplere dayanıyorsa, bu durumda sadece fesih tarihine kadar oluşmuş ve tarafımızca artık önlenemeyecek maliyetleri talep edebiliriz. Bunun ötesindeki yasal haklarımız ve taleplerimiz (örneğin alıcının yükümlülüğünü kusurlu olarak yerine getirmemesinden doğabilecek tazminat talepleri gibi) saklıdır.
2.3 Sözleşme yapıldıktan sonra alıcıda/kullanıcıda veya ülkelerindeki ticari ilkelere göre haklarımızın yeteri kadar garanti edilemeyeceği somut ve tarafsız şekilde ispatlanabilen durumların mevcudiyetinden haberdar olursak, bu durumda yükümlülüklerimizi önceden verilenin ötesinde bir ön ödemenin yapılmasından veya alıcı tarafından belli teminatlar verildikten sonra yerine getirme hakkına sahibiz. Alıcı, talebimiz üzerine verilen süre içerisinde ek ön ödeme yapmaktan veya teminatlar vermekten kaçınacak olursa, sözleşmeden geri çekilme hakkımız doğar.
2.4 Alıcının talepleri nedeniyle (örneğin kusurlu hizmet sorumluluğu nedeniyle talepler) ödemelerin mahsup edilmesi veya geri tutulması söz konusu olamaz; buradaki istisna, bu türden taleplerin tartışmasız veya kesinleşmiş mahkeme kararıyla tespit edilmiş olduğu durumlardır.
2.5 Ön tedarikçilerimizin sözleşmenin imzalandığı tarihle teslimat tarihi arasındaki sürede fiyatlarını arttırması durumunda, anlaşmayla belirlenen fiyatları buna göre uyarlama hakkımızı saklı tutarız. Sözleşmenin imzalandığı tarihle teslimat tarihi arasında 1 aydan daha kısa süre varsa, Cümle 1 geçerli değildir.

3. Teslimat süresi ve teslimatın geciktirilmesi
3.1 Açıkça farklı şekilde anlaşmaya varılmamışsa tüm teslimat adresleri bağlayıcı değildir. Teslimat süresi, sipariş onayının gönderildiği tarihte başlar. Ancak bunun için alıcı tarafından temin edilecek belgelerin, onayların, izinlerin alınmış olması ve mutabık kalınan ön ödemenin yapılmış olması gerekmektedir. Başka bir teslim tarihi ve ayrıca teslim süresi belirtilmemişse, alıcı tarafından temin edilmesi gereken tüm belgelerin, izinlerin, onayların mevcut olması ve mutabık kalınan peşin ödemenin tarafımıza ulaşmış olması durumunda teslim süresi, sipariş onayını takip eden altı hafta; aksi taktirde, en son karşılanan koşuldan itibaren altı haftadır.
3.2 Teslimata konu olan ürün sürenin bitimine kadar fabrikadan çıkmışsa veya gönderiye hazır olduğu bildirilmişse, teslimat süresine uyulmuştur.
3.3 Teslimat süresi, özellikle grev veya lokavt gibi işçi-işveren anlaşmazlıkları çerçevesinde alınan önlemlerde veya tedarikçinin elinde olmayan sebeplere dayanan ve önceden görülemeyen engellerin ortaya çıkması durumunda uygun miktarda uzar.
3.4 Kısmi teslimat veya hizmetlerin kısmi olarak verilmesi alıcı tarafından sözleşmedeki kullanım amacı kapsamında kullanılabilirse, kalan teslimat garanti edilmişse ve kısmi teslimat veya hizmetlerin kısmi olarak verilmesi nedeniyle alıcıya yönelik olarak kısmi teslimatlar ve hizmetlerin kısmi olarak verilmesi nedeniyle ciddi ek masraflar ve giderler oluşmuyorsa (giderlerin tarafımızdan karşılanması durumu hariç), kısmi teslimat yapma ve hizmetler kısmi olarak verme hakkına sahibiz.
3.5 Gönderi alıcının isteği veya kararı üzerine gecikirse, depolama nedeniyle oluşan maliyetlerin tamamı, ancak depolama fabrikamızda yapılıyorsa fatura bedelinin en az % 0,5'i, gönderinin hazır olduğunun bildirilmesinden sonraki ay başlamak üzere gönderinin hazır oluğunun bildirilmesini takip eden ve depolamanın gerçekleştiği her ay için faturalandırılır. Diğer depolama giderlerinin tarafımızca ve düşük depolama giderlerinin alıcı tarafından talep edilmesi ve ispatlanması hakkı saklıdır. Ancak, uygun bir sürenin verilmesinden sonra sürenin sona ermesine rağmen bir sonuç alınamazsa, teslimata konu olan ürünü başka amaçla kullanmak ve alıcıya teslimatı duruma uygun olarak uzatılmış bir süreden sonra yapmak hakkına sahibiz.
3.6 Teslimat süresinin garanti edilebilmesi için alıcının sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi şarttır.
3.7 Tüm (bağlayıcı veya bağlayıcı olmayan) teslimat tarihleri, bizim tarafımızdan görevlendirilen ön tedarikçiler, alt firmalar veya lojistik firmaları tarafından uygun ve zamanında teslimat yükümlülüğüne tabidir. Mümkün olan kısa sürede müşterileri muhtemel gecikmeler hakkında bilgilendireceğiz. Teslimat tarihleri buna göre gecikir ve bizim tarafımızdan görevlendirilen ön tedarikçiler, alt firmalar veya lojistik firmalarından kaynaklanan gecikmeler için sorumluluk üstlenmeyiz. Özellikle zamanında görevlendirilmelerine rağmen ön tedarikçilerin, alt firmaların veya lojistik firmalarının bize karşı yükümlü oldukları hizmetleri zamanında sağlayamamasından kaynaklanabilecek gecikmeler için sorumluluk üstlenmeyiz.
3.8 Müşteri gerçekleşmeyen teslimatın sorumlusu olduğumuzu kanıtlayabilirse bağlayıcı bir teslimat tarihine uyma sorumluluğuna dair bir muafiyet olmaz.
3.9 Alıcı hatırlatmaya rağmen teslimat konusunu kabul etmezse veya teslim almazsa ya da anlaşmaya varılan fiyatı ödeme konusunda gecikme yaşarsa, sözleşmeden çekilme hakkının yanı sıra anlaşmaya varılan fiyatın %25'i kadar hasar tazminatı talep etme hakkını saklı tutarız. Daha yüksek bir hasar ispatlamamız veya alıcının daha düşük bir hasar ispatlaması durumunda hasar tazminatı daha yüksek veya daha düşük olarak düzenlenmelidir.

4. Risklerin devri ve mal kabulü
4.1 DRiskler, en geç teslim edilen parçaların nakliye firmasına, nakliyeciye veya gönderimin gerçekleşmesi için belirlenen üçüncü şahıslara teslimi ile birlikte alıcıya devredilmiş olur. Bu, kısmi teslimatlar yapıldığında veya örneğin gönderme giderlerini ya da götürmeyi ve kurulum işlemlerini üstlendiğimiz durumlar için de geçerlidir. Gönderi, alıcının isteği üzerine ve hesabına hırsızlığa, kırılmaya, nakliye, yangın ve su hasarlarına ve diğer sigortalanabilir risklere karşı tarafımızca sigortalanır.
4.2 Gönderi alıcıdan kaynaklanan nedenlerden dolayı gecikirse, riskler göndermeye hazır olunan ve bunu alıcıya bildirdiğimiz tarihten itibaren alıcıya devrolur. Gönderi, alıcının isteği üzerine ve masraflarını kendisi karşılamak kaydıyla hırsızlığa, yangın ve su hasarlarına ve diğer sigortalanabilir risklere karşı tarafımızca sigortalanır.
4.3 Teslimatı yapılmış mallar, önemsiz kusurlar içerseler bile alıcı tarafından 7. alt bölümdeki haklar saklı kalmak kaydı ile kabul edilecektir.

5. Mülkiyet hakkının saklı kalması/Sigorta
5.1 Teslimatı yapılmış olan mal, alıcı ile iş ilişkimizden kaynaklanan, gelecekte de oluşacak alacaklarımız da dâhil, tamamen ödenene kadar mülkiyetimizde kalacaktır.
5.2 Alıcı, teslimatı yapılan malı mülkiyet hakkının tarafımızda kaldığı sürece korumalı ve hırsızlığa, kırılmaya, yangın ve su hasarlarına ve diğer hasarlara karşı tedarikçinin lehine olmak üzere sigorta etmekle yükümlüdür. Alıcı, malın sigortalandığını bize ispatlamak zorundadır.
5.3 Alıcı, teslimat konusunu normal ticari işlemler yoluyla başka şahıslara devretme hakkına sahiptir. Malın başka şahıslara devredilmesi durumunda, alıcı, satın alma fiyatından doğan alacaklarımızı teminat altına almak için, malı satın alan kişinin tarafımıza karşı oluşan taleplerinden bizim lehimize feragat eder.
5.4 Alıcı, teslimat konusunu normal ticari işlemler yoluyla düzenleme ve işleme ve malı normal ticari işlemler yoluyla başka şahıslara devretme hakkına sahiptir. Tarafımızca yazılı onay olmadan rehin koyma veya sigorta devri işlemlerine izin verilmez. Alıcı teslimat konusunu işlerse, işleme, bizim adımıza ve üretici olarak tarafımıza kesilecek faturayla gerçekleşir. Bununla birlikte yeni nesnede doğrudan mülkiyet hakkı kazanırız. İşleme birden çok mal sahibine ait maddelerden gerçekleşirse, teslimat konusunun değerine uygun olarak yeni nesnede ortak bir mülkiyet oranı kazanırız. Yeni nesnede mülkiyet hakkı veya ortak mülkiyet oranı kazanırsak, yeni nesnedeki mülkiyet hakkımızı veya ortak mülkiyet oranımızı, tam satın fiyatının ödenmesi koşuluyla alıcıya devrederiz.
5.5 Teslimat konusu alıcının diğer nesnelerine bağlanır veya nesneleriyle karıştırılırsa ve alıcının nesnesi ana nesne olarak kabul edilmelidir, bu durumda, Madde 5.1 uyarınca ödemenin eksiksiz şekilde yapılması koşuluyla, teslimat konusunun değerine uygun olarak ana nesnedeki bir ortak mülkiyet oranını alıcıya devrederiz.
5.6 Alıcı yeni nesneyi veya bağlantı ya da karıştırma yoluyla oluşan nesneyi üçüncü şahıslara devrederse, alıcı, satın alma fiyatından doğan alacaklarımızı teminat altına almak için, bu nesneyi alan kişiye karşı satın alma fiyatından doğan alacaklardan bizim lehimize feragat eder. Bu nesnede bir ortam mülkiyet oranına sahipsek, alıcı, ortak mülkiyet oranı değerine uygun şekilde alacaktan oransal olarak bizim lehimize feragat eder.
5.7 Alıcıyı, lehimize feragat edilen alacakları kendi adına ve faturası tarafımıza kesilmek kaydıyla tahsil etme konusunda yetkili kılarız.
5.8 Alıcı teslimat konusunun ödemesinde gecikirse, sözleşmeden çekilme ve teslim edilen fakat hâlâ mülkiyeti muhafaza kaydı altında olan teslimat konularının iade edilmesini alıcıdan talep etme hakkına sahibiz.
5.9 Teslim edilen malın bulunduğu ülkenin yasaları mülkiyet hakkının saklı tutulmasına izin vermiyor, ancak tedarikçinin teslimatı yapılan malın üzerinde başka hakları saklı tutmasına izin veriyorsa, bu tür tüm haklardan yararlanabiliriz. Alıcı, mülkiyet hakkımızın veya malın üzerinde bunun yerine geçen başka bir hakkımızın korunması amacıyla alacağımız önlemlerde işbirliği yapacaktır.

6. Garanti
6.1 Teslim ettiğimiz ürün, gerçekteki yapısı sözleşme ile mutabık kalınmış olan özelliklerden çok az bir fark gösteriyorsa ve bu fark alıcı açısından tolere edilebilecek boyuttaysa kusursuz olarak kabul edilir.
6.2 Hizmetlerimizin kusursuzluğu için aşağıdaki garantileri vermekteyiz : Alıcının garanti süresi dahilinde yazılı olarak şikayet ettiği tüm kusurlar, seçimi tarafımızca yapılmak kaydı ile ya onarılarak veya kusursuz parçalar tedarik edilerek (tamamlayıcı hizmet) ve bir bedel alınmaksızın giderilecektir. Alıcı, kusurlu parçaları talebimiz üzerine tarafımıza geri gönderecektir. Kaliteye uygun bir tamamlayıcı hizmet mümkün görünmüyorsa bu konuyu alıcı ile konuşacağız. Bu tamamlayıcı hizmet alıcı tarafından tolere edilebilecek boyutta ise, tamamlayıcı hizmet yükümlülüğümüzü yerine getirmek için programımızdan diğer materyalleri veya çözümleri tedarik edeceğiz. Bunlar toplamda, mutabık kalınmış veya özelliklerle ilgili bir mutabakat yoksa yasada (Federal Medeni Yasa 434. maddesinin 1. Bendi ve 633. Maddesinin 2. Bendi) sözleşmeye konu olan ürünün kusursuz olarak belirlenmiş özelliklerine sahip olacaktır.
6.3 Garanti süresi, normal işletme ve tek vardiyalı işletme durumunda, teslimattan itibaren veya bir kabul öngörülmüşse kabulden itibaren 12 aydır. Yukarıdaki anlamda bir kabul, alıcı, gönderinin gerçekleşmesinden sonraki üç ay içerisinde söz konusu malı / eseri kabul etmeyi, nedenlerini belirterek reddetmediği takdirde gerçekleşmiş kabul edilir.
6.4 Madde 6.3'teki garanti süresi, alışılmamış koşulların yaşandığı durumlar ve teslimat konusunun Madde 6.9 kapsamında çok vardiyalı işletme kapsamında kullanılması durumunda geçerli değildir. Bu durumlarda, teslimat konusuna yönelik özel gereklilikler nedeniyle, alıcı tarafından bildirilmesinin ardından Madde 6.9 uyarınca alıcıyla üzerinde özel anlaşmaya vardığımız daha kısa garanti süreleri geçerlidir. Bunun dışında, yenilenmiş parçalardaki ("refurbished parts") garanti süresi, teslimattan itibaren altı aydır. Kullanma kılavuzu veya teslimat evraklarına göre özel olarak işaretlenmiş parçalarda, garanti süresi, münferit durumda belirtilen çalışma saati sayısından sonra dolar.
6.5 Madde 6.3 ve 6.4'teki garanti süreleri, alıcının 7.1. maddede belirtilen keyfiyetlerden kaynaklanan tazminat talepleri için geçerli olmadığı gibi, yasanın 438. Maddesinin 1. Bendinin 2. Fıkrasında (Yapılar ve yapılar için nesneler), 479. Maddesinin 1. Bendinde (rücu hakkı) ve 634a Maddesinin 1. Bendinin 2. Fıkrasında (Yapıda kusur) daha uzun süreleri öngördüğü durumlar için de geçerli değildir.
6.6 Yazılı onayımız olmadan alıcı muhtemel kusurları kendisi gidermeyecek veya üçüncü şahıslar tarafından giderilmesini sağlamayacaktır. Bu, işletmenin güvenliğinin, oransız büyüklükte hasarların önlenmesinin veya tamamlayıcı hizmet yükümlülüğümüzü yerine getirmede gecikmemizin söz konusu olduğu acil durumlar için geçerli değildir; ancak bu durumlarda da tarafımıza derhal bilgi verilecektir. Alıcının kusuru kendisinin gidermesine veya uzman üçüncü şahıslar tarafından giderilmesinin sağlamasına izin verildiğinde, alıcı, kusurun giderilmesi için yapacağı makul giderlerin tazmin edilmesini talep etme hakkına sahiptir.
6.7 Aşağıdaki durumlarda garanti üstlenmiyoruz :
a) Alıcı, teslimat konusunu onayımız olmadan değiştirirse veya üçüncü şahıslara değiştirtirse ve bu nedenle kusurun giderilmesi mümkün olmazsa veya aşırı derecede zorlaşırsa. Alıcı, kusurun giderilmesi için oluşan ek giderleri her durumda üstlenmelidir;
b) Teslimat konusu personelimiz tarafından kurulmaz veya devreye alınmazsa veya personelimizin talimatlarına aykırı şekilde kurulur veya devreye alınırsa;
c) İşletme ve bakım kılavuzlarına uyulmamışsa veya teslimat konusu başka şekilde hatalı kullanılmışsa;
d) Teslimat konusu uzman, eğitimli personel tarafından kullanılmamışsa;
e) Kusur, normal aşınma sonucu oluşmuşsa, kusur bu nedenle oluşmuşsa veya garanti çalışmalarımız sonuçsuz kalırsa veya aşırı derecede zorlaşırsa.
6.8 Teslimatın tarafımızca üretilmemiş parçaları, örneğin tüm elektrikli parçalar için, bu ürünlerin tedarikçisine karşı sahip olduğumuz garanti hakkı kapsamında garanti vermekteyiz. Bu konuda, seçimi tarafımızca yapılmak kaydı ile tedarikçiye karşı garanti taleplerimizi alıcıya faturalandırırız veya alıcıya karşı garanti taleplerimizden feragat ederiz. Tarafımıza karşı garanti talepleri sadece, tedarikçiye karşı olan talepler yargı yoluyla karşılanmamışsa veya karşılanmaları bir iflas nedeniyle mümkün değilse geçerlilik kazanır. Hukuki uyuşmazlık süresince, alıcının tarafımıza karşı olan garanti taleplerinin zaman aşımı durdurulur.
6.9 Tedarik edilen ürün olağandışı koşullar altında (örneğin hava şartları, yerel veya işletmeye özgü koşullar) veya çoklu vardiya düzeninde çalıştırılıyorsa, alıcı, sözleşme yapılmadan önce yazılı olarak zamanında bunu bize bildirecektir. Bu yazılı bilgilendirmeyi ihmal ederse buradan kaynaklanacak riskler kendisine aittir.
6.10 Tamamlayıcı hizmet (duruma göre birkaç kez) başarısızsa, tarafımızca reddediliyorsa, müşteri tarafından tolere edilemeyecek boyuttaysa veya Federal Medeni Yasa'nın 281. Maddesinin 2. Bendine ve 323. Maddesinin 2. Bendine göre bir süre tanıma kaçınılmazsa, alıcı, seçimine göre bedelde makul bir indirime gidebilir veya tamamlayıcı hizmet için başka durumlarda önceden belirlenmesine gerek olmayan sürenin verilmiş olmasına rağmen bunun da başarısız olması durumunda, kusurun önemine de bakılarak sözleşmeden geri çekilebilir ve - suçsuz olduğumuzu kanıtlayamadığımızda - 7. Maddede belirtilen ölçütler kapsamında tazminat veya bunu hesaba katmayacak olursak Federal Medeni Yasa'nın 284. Maddesine göre giderlerinin tazmin edilmesini talep edebilir.
6.11 Talebimiz üzerine alıcı, bunun için tarafımızca kendisine yazılı olarak verilmiş olan süre içinde hizmetin verilmesini mi ve/veya hakkı olan taleplerinin karşılanmasını ve haklarından yararlanmayı mı tercih ettiğini bildirmekle yükümlüdür. Alıcı bu yükümlülüğünü yerine getirmezse, bu hakların ve taleplerin yerine getirilmesi, eğer tamamlayıcı hizmet tarafımızca kesin olarak reddedilmemişse, alıcı tarafından tamamlayıcı hizmet için bize verilmiş makul bir sürenin sona ermiş olmasını gerektirir. Yasal tazminat talebi haklarımız saklı kalacaktır.
6.12 Alıcının sözleşmeye konu olan üründeki bir kusurdan dolayı yasal geri çekilme hakkı için bizim kusurlu olmamız şart değildir. Yükümlülüğün ihlali ile ilgili diğer durumlarda, alıcı sözleşmeden sadece yükümlülük ihlali tarafımızca gerçekleştirilmişse geri çekilebilir.

7. Sorumluluk
7.1 Aşağıdaki 7.2. ila 7.5. Maddeler, hangi hukuki gerekçeye dayandıklarına bağlı olmaksızın her türden tazminat talepleri için geçerlidir (örneğin kusur sorumluluğu, gecikme, sözleşmeden ve borç ilişkilerinden gelen diğer yükümlülüklerin ihlali, olanaksızlık, yasak davranışlar vb.); ancak bunlar, alıcının, kusuru kasıtlı olarak saklamamız veya garantimiz altında olan bir özelliğin eksik olması sonucu yaşamı tehlikeye düşüren, yaralanmalara neden olan veya sağlığa zararlı durumlardan kaynaklanan talepleri, tarafımızca veya yasal temsilcilerimizce veya taşeronlarımızca kastî ve ağır ihmal sonucu neden olunan durumlardan kaynaklanan talepleri ve hakları ve sonuç olarak ürün sorumluluğu yasasından kaynaklanan talepler için geçerli değildir. Yukarıdaki istisnalar için yasal düzenlemeler geçerlidir.
7.2 Basit ihmal sonucu neden olunan zararlarda, sadece sözleşmenin doğasından kaynaklanan önemli hak ve yükümlülüklerin ihmali için ve bu ihmal sözleşme amacının gerçekleştirilmesini tehlikeye düşürüyorsa sorumlu tutulabiliriz. Hafif veya basit ihmal sonucu gerçekleşen zararlarda bunun ötesinde sorumluluğumuz yoktur.
7.3 Buna göre, 7.2. Madde bağlamında önemli sözleşme yükümlülüklerinin ihlali için sorumluluk mevcutsa, bu, sözleşme yapıldığında öngörebileceğimiz tipik zararlarla sınırlıdır. Bu durumlarda, dolaylı hasarlar veya kaybedilen kazanç gibi müteakip hasarlara yönelik olarak hiçbir sorumluluk üstlenilmez.
7.4 Tipik, sözleşme yapıldığında öngörebileceğimiz zararlar için aşağıdaki ve yukarıdaki hükümlere göre sorumluluk, işletme / mesleki sorumluluk sigortamızın poliçe değeri ile sınırlıdır; bunlar, bir takvim yılı içerisinde her hasar durumu için maddi hasarlarda ve insan yaralanmalarında 10'ar milyon Euro'dur.
7.5 Alıcının tazminat talepleri, yasa daha kısa bir süre öngörmemişse, bir kusur sorumluluğunda (6. madde) 6.3. Maddenin 1. Cümlesinde belirtilen sürenin sona ermesiyle, tüm diğer durumlarda, taleplere neden olan durumun oluştuğu ve alıcının talebe neden olan durumlardan ve borçlunun kişiliğinden haberdar olduğu veya ağır ihmal olmaksızın haber alması gereken yılın sona ermesinden itibaren bir yıl içerisinde zaman aşımına uğrar. Bilgilenmeye veya ağır ihmal sonucu bilgilendirilmemeye bakılmaksızın bu talepler, oluştukları ve haberdar olunduğu andan itibaren 5 yıl sonra veya ağır ihmal sonucu bilgilenmeme durumunda davranışa, yükümlülük ihlaline veya diğer zararlara neden olan olaydan itibaren on yıl sonra (azami süre) zaman aşımına uğrar.

8. Elektronik iş trafiğindeki özel koşullar
8.1 Alıcı, işletmesi için açılmış olan müşteri hesabı açısından, elektronik siparişlerin sadece bunun için yetkilendirilmiş olan personel tarafından verilmesini garanti etmek zorundadır.
8.2 Alıcı, müşteri hesabının kullanılması için şifrelerin ve kullanıcı kodlarının üçüncü şahıslara verilmemesini, kesinlikle gizli tutulmasını ve bu bilgilerin kayıtlarının yetkisiz kişilerin erişimine veya bilgilenmesine karşı güvence altına alınmasını garanti etmek ve personelinin de böyle davranmasını sağlamakla yükümlüdür.

9. Yazılım, kullanım hakları
9.1 Tarafımızca tedarik edilen ürünlerdeki yazılımdan kaynaklanan hatalar için, alıcı iznimiz olmadan yazılımı değiştirmiş ve/veya modifiye etmişse ve hatalı davranış buradan kaynaklanıyorsa tarafımızca herhangi bir sorumluk üstlenilmemektedir.
9.2 Alıcı, tedarik ettiğimiz ürün aynı zamanda yazılımı da içeriyorsa, uzaktan bakım yapabilmemiz için bu ürünü internete bağlamak ve mutabık kalınmış olan işbirliği koşullarını yerine getirmekle yükümlüdür.
9.3 Alıcı sadece tarafımızca onaylanmış güncellemeleri ve yazılımları kurmak hakkına sahiptir. Bu türden güncellemeler kurulduğunda, alıcı, üretime başlamadan önce güncellemenin makinenin ayarları ile uyumluluğunu uzman personel tarafından denetlenen test akışları ile test etmekle yükümlüdür.
9.4 Yazılımın kullanım haklarının devri, ilgili yazılım üreticisinin, tarafımız ve alıcı arasındaki sözleşme ilişkisinde uygun şekilde geçerli olan nihai müşterilere yönelik lisans koşullarına (EULA) göre belirlenir. Bu lisans koşulları işbu sözleşmenin önemli bir parçasıdır. Alıcı, yazılımı devreye sokarak, kullanım haklarının tarafımızdan alıcıya aktarılması iznini almak için, yazılım üreticisinin yazılım ve tüm bileşenleri ve yedek kopyalarıyla birlikte teslim ettiğimiz lisans koşullarını kabul ettiğini teyit eder. Yazılımın bundan önce kullanılması yasaktır.

10. İhracat kontrolü
10.1 Teslimatlar ve hizmetler (yani sözleşmelerin yerine getirilmesi), yerine getirilmesinin ulusal veya uluslararası düzenlemelerle, bilhassa ihracat kontrol yönetmelikleri ve ambargolar veya diğer kısıtlamalarla kısıtlanmaması koşuluna tabidir.
10.2 Taraflar, ihracat/yurt içi nakliyatı/ithalat için gerekli olan tüm bilgileri ve belgeleri doğru, eksiksiz, zamanında ve ücretsiz olarak kullanıma sunmakla yükümlüdür.
10.3 Bizim kusurumuzdan kaynaklanmadığı müddetçe yurt dışına çıkış kontrolleri veya onay prosedürlerinden kaynaklanan gecikmeler, belirlenen sürelerden ve tarihlerden önceliklidir.
10.4 Belirli mallar için gerekli olan lisansların alınması mümkün olmadığında söz konusu mallara dair sözleşme yapılmamış sayılır. Bu, yurt dışına çıkışın veya aktarımın iptaline dair hükmün geçerliliğine veya kesin hükmüne bağlı değildir. Bu durumda lisansların alınmaması veya sürelere uyulmaması, taraflardan birinden doğan kusurdan kaynaklanmadıkça hasar tazminatı talebi için gerekçe oluşturmaz.
10.5 Alıcı, ihracat kontrol yönetmeliklerinin geçerli hükümlerini ihlal etmesi durumunda, tarafımızdan kendisine gönderilen ürünlerin ticaretini yapmamakla (sunmamakla, satmamakla, göndermemekle) yükümlüdür. Özellikle alıcı, muhtemel müşterinin ürünün ticaretini yapmamasını, yalnızca kendisi ve sivil amaçları için kullanmasını sağlamalıdır. İhracat kontrol yönetmeliklerinin hükümlerine karşı yapılacak her ihlal durumunda sözleşmeyi feshetme veya sözleşmeden çekilme hakkına sahibiz ve ayrıca alıcı, ihracat kontrol yasasının hükümlerinin ihlalinden doğacak üçüncü şahısların tüm hasar tazminatı taleplerinden bizi muaf tutmakla ve bununla ilgili olarak maddi ve manevi külfetlerin ve kayıpların, özellikle para cezalarının ve cezai zararların karşılanmasıyla yükümlüdür.
10.6 Alıcı ürünleri yukarıda belirtilen 10.1 - 10.5 arasındaki maddelere uygun olarak bir müşteriye satmayı planlıyorsa, talep edilmeden bize bir nihai kullanım sertifikası göndermelidir. Bu sertifikada sipariş numarası, makine tipi, numarası ve imalat yılı bilgileri, müşterinin adı, adresi ve kimlik numaraları, alıcının bulunduğu ülke ve müşterinin faaliyet alanı referans alınarak metin formatında belirtilmelidir. Ayrıca alıcı, müşterinin ürünleri sadece sivil amaçlarla kullanmasını garanti etmelidir.
10.7 Alıcı, çalışanları tarafından ya da ürün müşterisi tarafından gerçekleştirildiği fark etmeksizin haberdar olduğu yukarıda belirtilen 10.1 - 10.6 arasındaki maddelerdeki yükümlülüklere yönelik muhtemel ihlalleri bize derhal metin formatında bildirmekle yükümlüdür.

11. Uygulanan hukuk, yetkili mahkeme, İcra yeri
11.1 Genel çalışma koşullarımız yasal kanıtlama yükümlülüğü kuralını alıcının aleyhine değiştiremez.
11.2 Sözleşme ilişkisinden doğrudan veya dolaylı olarak doğan tüm anlaşmazlıklarda sadece Karlsruhe mahkemeleri yetkilidir. Ancak, biz alıcıya karşı alıcının merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinde dava açabiliriz.
11.3 Uluslararası özel hukukun ve BM ticaret hukukunun ihtilaf standartları hariç sadece Alman hukuku geçerli olacaktır.
11.4 Sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizin icra yeri Mühlacker'dir. Bu durum ayrıca sonradan yerine getirme veya iyileştirme hususunda müşterinin muhtemel garanti taleplerinin icra yeri için de geçerlidir.

Satış ve teslimat koşullarının sonu