Choose your language to see local content
 • English expand_more
  • German
  • Italian
  • French
  • Spanish
  • Portuguese
  • Nederlands
  • Russian
  • Polish
  • Turkish
  • Czech
  • Chinese
close

GEGEVENSBESCHERMING

Privacybeleidsverklaring

Hartelijk welkom bij elumatec AG,

hartelijk bedankt voor uw belangstelling voor onze website en voor onze onderneming.
Wij vinden de bescherming van uw persoonsgegevens en uw privacy zeer belangrijk. Om te garanderen dat u volledig over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens op onze websites geïnformeerd bent, vragen we u om de volgende aanwijzingen lezen.

1. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens
Uw gegevens worden in naam en opdracht van
elumatec AG
Pinacher Straße 61
75417 Mühlacker
Verantwoordelijke en bedrijfsleider (CEO): Nebojsa Wosel
verwerkt. Onze verantwoordelijke voor de gegevensbescherming kunt u via het hierboven vermelde postadres of via e-mail onder het adres datenschutzbeauftragter@elumatec.com bereiken.

2. Anoniem verzamelen van gegevens
Uw internetbrowser draagt bij toegang tot onze website uit technische redenen automatisch gegevens over aan onze webserver. Het gaat hierbij onder andere om datum en tijdstip van de toegang, URL van de vorige website, opgeroepen bestanden, browsertype, besturingssysteem en het door u gebruikte IP-adres. Deze gegevens worden, gescheiden van andere gegevens die u in het kader van het gebruik van ons aanbod invoert, opgeslagen. Toewijzing van deze gegevens aan een bepaalde persoon vindt niet plaats. De gegevens worden als garantie van de systeemveiligheid geprotocolleerd en vervolgens gewist.

3. Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden alleen verzameld en verwerkt, als u ons deze op onze website ter beschikking stelt. Dit kan als volgt:

3.1 Verwerking van de gegevens bij gebruik van onze formulieren
U heeft de mogelijkheid om via onze website contact met ons op te nemen via onze contactformulieren voor de gebieden verkoop, pers, personeel, service, opleiding, beurs.
Welke persoonsgegevens hierbij aan ons worden overgedragen is afhankelijk van het voor het desbetreffende gebied geldende invoermasker dat voor de contactopname wordt gebruikt.
De door u ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend voor intern en eigen gebruik verzameld en opgeslagen. De desbetreffende doelen zijn hierbij afhankelijk van de soort aanvraag en dienen ons verder
• voor klantenwerving, in het bijzonder voor schriftelijk of telefonisch contact
• voor het versturen van reclame via post en e-mail (na uw toestemming)
• voor het maken van uitsluitend intern gebruikte distributiestatistieken
• voor het doorgeven aan de voor u verantwoordelijke distributie- en servicelocatie
• voor het verwerken van bestellingen bij het gebruik van onze reserveonderdelenshop

Wij kunnen gebruik maken van de mogelijkheid van overdracht aan een of meer contractverwerker(s), zoals dienstverleners, dochterondernemingen of handelaars die de persoonsgegevens ook uitsluitend intern gebruiken.
Uw gegevens worden door ons niet voor geautomatiseerde besluitvorming of voor profilering gebruikt.

3.2 Verwerking van de gegevens bij bestellingen in de reserveonderdelenwinkel
Bij bestellingen uit onze reserveonderdelenwinkel is een registratie vooraf vereist. Deze richten wij op aanvraag voor u in. We wijzen u dan een toegewezen persoonlijke gebruiker en een wachtwoord toe, en delen deze aan u mede. Deze informatie wordt met de bij ons opgeslagen bedrijfsgegevens incl. uw contactgegevens gekoppeld en voor de verwerking van uw reserveonderdelenbestelling gebruikt.

3.3 Verwerking van de gegevens bij uw sollicitatieprocedure
Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens van de sollicitanten met het oog op de verwerking ervan tijdens de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook elektronisch worden uitgevoerd. In het bijzonder is dit het geval, als een sollicitant desbetreffende sollicitatiedoumentatie per contactformulier naar ons verstuurt. Als elumatec AG een arbeidsovereenkomst met een sollicitant sluit, worden de verstrekte persoonsgegevens verwerkt met als doel: de verwerking van de arbeidsrelatie in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Als wij geen arbeidsovereenkomst met een sollicitant sluiten, worden de sollicitatiedocumenten zes maanden na kennisgeving van dit afwijzingsbesluit verwijderd. Onder voorwaarde dat geen enkel ander rechtmatig belang van elumatec AG tegen verwijdering spreekt. Een ander legitiem belang in deze zin is bijvoorbeeld de bewijslast in procedures volgens het 'Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz '(AGG).
Bij het indienen van uw aanvraag via het contactformulier moet u er rekening mee houden dat in dit geval de aanvrager zelf een encryptie moet uitvoeren. Daarom bieden we u alternatief ook het versturen per post aan.

Bonnen die u ons met betrekking tot een eventuele vergoeding van uw reiskostenvergoeding toestuurt, worden volgens de fiscale voorschriften bewaard en na afloop van de wettelijke bewaarplicht verwijderd.

3.4 Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens
De rechtmatigheid (rechtsgrondslag) voor de verwerking van uw gegevens volgt uit uw toestemming (conform artikel 6, lid 1, onder a DS-GVO) resp. voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen (overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b) DS-GVO). Als de legitieme belangen van elumatec AG worden gewaarborgd, vindt de verwerking plaats overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f DS-GVO.
Bij de verwerking van uw gegevens uit een aanvraagprocedure wordt dit ook uitgevoerd volgens § 26 BDSG (n.F.).
Indien u ons vrijwillig speciale categorieën van persoonsgegevens in uw aanvraag (bijvoorbeeld gegevens over een ernstige handicap) verstrekt, worden uw gegevens ook verwerkt in overeenstemming met artikel 9, lid 2, onder b DS-GVO. Als wij gegevens over uw gezondheid moeten opvragen om de voorwaarden voor de geadverteerde positie te garanderen, worden deze eveneens verwerkt in overeenstemming met art. 9 lid 2 onder a DS-GVO.

3.5 Duur van de opslag van gegevens
Uw gegevens worden door ons opgeslagen gedurende de geldigheid van uw toestemming resp. tot het vervullen van hun doel. Vervolgens worden deze gegevens verwijderd, als er geen andere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens verder te bewaren.

4. Gegevensoverdracht
Uw persoonsgegevens worden gecodeerd middels een SSL-verbinding via het internet verstuurd. Vervolgens worden ze door onze dienstverlener die de opdracht heeft gegeven voor de webhosting per e-mail naar ons verzonden, eventueel niet-gecodeerd. Wij adviseren u daarom geen gevoelige gegevens aan ons door te geven en dit alternatief per post te doen.

Doorgeven van uw gegevens aan derden wordt – indien vereist – alleen uitgevoerd voor de bewerking van uw aanvraag aan met ons verbonden ondernemingen of door ons belaste dienstverleners (bijvoorbeeld webhosters) die de persoonsgegevens eveneens uitsluitend verwerkt voor intern gebruik dat aan ons is toe te schrijven.

Verdergaand doorgeven van uw persoonsgegevens aan derden vindt alleen plaats met uw toestemming, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat of om de rechten, het eigendom en de veiligheid van elumatec AG te beschermen.
Voor zover externe dienstverleners met persoonsgegevens in aanraking komen, treffen wij wettelijke, technische en organisatorische maatregelen om deze persoonsgegevens te beschermen.

5. Cookies
Onder andere maakt onze website gebruik van zogenaamde „cookies“ die zijn bedoeld om onze internetpresentatie gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken – bijvoorbeeld om de navigatie op ons platform te versnellen. Bovendien kunnen we dankzij cookies het aantal oproepen van onze website en informatie over navigatie meten. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden geplaatst. We wijzen erop dat sommige van deze cookies door onze server op uw computersysteem worden geplaatst; momenteel zijn dit zogenaamde „sessiecookies“. „Sessiecookies“ worden na de sessie automatisch van uw harde schijf verwijderd. Andere cookies blijven achter op uw computersysteem; hiermee kunnen we uw computersysteem bij het volgende bezoek herkennen (zogenaamde permanente cookies). Vanzelfsprekend kunt u cookies altijd weigeren, voorzover uw browser dit toelaat.

5.1 Gebruik van Google Analytics
Onze website maakt gebruik van Google Analytics; een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zogenaamde „cookies“. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en de analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten voor de website-eigenaar samen te stellen en om meer met het gebruik van de website en met internet verbondene diensten mogelijk te maken. Ook geeft Google deze gegevens door aan derden, voorzover dit wettelijk voorgeschreven is of derden deze gegevens voor Google verwerken. Google koppelt in geen geval uw IP-adres aan andere gegevens van Google.
U kunt de installatie van de cookies door een desbetreffende instelling van uw browsersoftware verhinderen; in dit geval kunt u eventueel niet alle functies van de website volledig gebruiken. Door gebruik van deze website stemt u toe in de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hierboven beschreven wijze en voor het eerder genoemde doel. Tegen het toekomstige verzamelen en opslaan van gegevens kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt. Alternatief kunt u de deactiverings-add-on van Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) gebruiken, voorzover deze voor uw browser beschikbaar is.

Deze gebruikt Google Analytics met de uitbreiding voor IP-anonimisering; de IP-adressen worden alleen afgekort gebruikt om directe betrekkingen tot personen uit te sluiten.

Een overzicht van de wijze waarop Google gegevens gebruikt, staat op de website www.google.de/policies/privacy/partners/.

6. Links naar andere websites
Onze internetpresentatie bevat links naar andere websites. Op de omgang met persoonsgegevens door andere websites hebben wij geen invloed.
Als aanbieder zijn we wettelijk alleen voor onze eigen inhoud verantwoordelijk. Deze eigen inhoud verschilt van links naar inhoud die door andere aanbieders wordt aangeboden. Voor externe inhoud die via links beschikbaar wordt gemaakt stellen wij ons niet aansprakelijk.
Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade, die volgt uit het gebruik of het niet-gebruik van de daar aangeboden informatie, is alleen de aanbieder van de pagina verantwoordelijk, waarnaar werd verwezen.
Bij bekend worden van schendingen van de wet, zullen wij de betreffende links onmiddellijk verwijderen.

7. Gegevensverwerking door YouTube
Onze website bevat zogenaamde 'embedded' video's op YouTube. Door ons wordt alleen de verbinding met YouTube mogelijk gemaakt. YouTube maakt deel uit van Google Inc.. Doel en omvang van het verzamelen en gebruiken van gegevens door Google en uw rechten en instellingen om uzelf als YouTube-klant te beschermen, worden beschreven in de gegevensbeschermingsbepalingen van YouTube http://www.youtube.com/t/privacy

8. Uw rechten op uw persoonsgegevens
8.1 Recht op informatie, correctie, beperking, schrapping, publicatie
Conform de Algemene verordening gegevensbescherming heeft u op elk moment recht op kosteloze inlichtingen over de over u opgeslagen gegevens alsmede op eventuele correctie, beperking of wissen van deze gegevens. Voorzover wij aan wettelijke opslagverplichtingen moeten voldoen, beperken wij de verdere verwerking van uw gegevens in plaats van ze te verwijderen zodat ze niet meer voor bovengenoemde doeleinden kunnen worden gebruikt.
Verder heeft u het recht om uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens in elektronische vorm op te vragen.

8.2. Individueel recht van bezwaar
U hebt steeds het recht om - om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie - bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van art. 6 lid 1 onder f DS-GVO (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging). Dit geldt eveneens voor een profilering op basis van deze bepaling in de zin van art. 4 lid 4 DS-GVO. Indien u bezwaar aantekent, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij in staat zijn om dwingende redenen aan te tonen voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor het inroepen, de uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

8.3 Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens voor reclamedoeleinden
Als u hiervoor toestemming geeft, verwerken wij uw persoonsgegevens voor directe reclame. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke reclame. Dit geldt ook voor zogenaamd 'profiling' voor zover deze verband houden met dergelijke directe reclame. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor directmarketing-doeleinden, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer hiervoor verwerken.

Neem met uw verzoek met betrekking tot uw rechten contact op met onderstaande contactgegevens.

8.4. Recht van beroep
Indien u van mening bent dat uw gegevens bij elumatec AG niet conform de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming worden verwerkt, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een door u gekozen toezichthoudende autoriteit voor de gegevensbescherming.

9. Gegevensveiligheid
Wij beveiligen onze website en andere systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen toegang tot, verlies, vernietiging, wijziging of openbaarmaking van uw gegevens door onbevoegde personen. De veiligheidsmaatregelen worden conform de technische ontwikkelingen voortdurend verbeterd.
De toegang tot uw webshopaccount is alleen na invoer van uw persoonlijke wachtwoord mogelijk. U moet uw toegangsinformatie steeds vertrouwelijk behandelen en het browservenster sluiten, nadat u de communicatie met ons heeft beëindigd, in het bijzonder, als u de computer samen met anderen gebruikt.

10. Meer informatie en contacten
Als u nog vragen over gegevensbescherming heeft, neem dan contact met ons op. Bij vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, bij inlichtingen over, corrigeren, blokkeren/begrenzen of wissen van gegevens alsmede het intrekken van verleende toestemming neemt u contact op met:

elumatec AG
Datenschutzbeauftragter (CPO)
Pinacher Straße 61
75417 Mühlacker
datenschutzbeauftragter(at)elumatec.com

elumatec AG
Marketing
Pinacher Straße 61
75417 Mühlacker
marketing(at)elumatec.com