COLOFON

COLOFON

elumatec AG
Pinacher Straße 61
75417 Mühlacker
Duitsland
Telefoon +49 7041 14-0
Telefax +49 7041 14-280
mail(at)elumatec.com
Bestuursvoorzitter: Valter Caiumi
Directeur/CEO: Frank R. Keller
Amtsgericht Mannheim HRB 718520
Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE815468968
Rechtelijke aanwijzingen / Aansprakelijkheidsbeperking: Met het oproepen van de webpagina's van elumatec AG (hierna elumatec genoemd) verklaart de gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord met het volgende:

1. Inhoud van het online aanbod
elumatec aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, de juistheid, de volledigheid of de kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie. Claims tegen elumatec, die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard, die door het gebruik of het niet-gebruik van de aangeboden informatie resp. door gebruik van foutieve en onvolledige informatie wordt veroorzaakt, zijn principieel uitgesloten, voor zover niet kan worden aangetoond dat elumatec schuld door opzettelijke fout of grove nalatigheid draagt. Het volledige aanbod is vrijblijvend en zonder verbintenis. elumatec behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, delen van pagina's of het volledige aanbod zonder afzonderlijke aankondiging te wijzigen, uit te breiden, te wissen, of de publicatie ervan tijdelijk of definitief te stoppen.

2. Verwijzingen en links
Bij directe of indirecte verwijzingen naar andere websites ("links"), die buiten de verantwoordelijkheid van elumatec vallen, is de aansprakelijkheidsverplichting uitsluitend van kracht, indien elumatec van de inhoud kennis heeft en het technisch mogelijk en billijk was, het gebruik in het geval van wederrechtelijke inhoud te verhinderen. elumatec verklaart hierbij uitdrukkelijk, dat op het ogenblik van het opnemen van de links geen illegale inhoud op de sites waarnaar wordt verwezen zichtbaar was. Op de actuele en de toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteursrecht op de gekoppelde/gelinkte pagina's heeft elumatec generlei invloed. Daarom distantieert elumatec zich hiermee uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gekoppelde /gelinkte bladzijden, die na het instellen van de link veranderd werden. Deze vaststelling geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen en voor eventuele vreemde teksten in door elumatec ingerichte gastenboeken, discussiefora, linkdirectories, mailinglijsten en alle andere vormen van databanken, waarop van buitenaf geschreven kan worden.Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade, die volgt uit het gebruik of het niet-gebruik van de daar aangeboden informatie, is alleen de aanbieder van de pagina verantwoordelijk, waarnaar werd verwezen, en niet diegene, die via links alleen maar verwees naar de betrokken publicatie.

3. Auteurs- en merkrecht
elumatec streeft er naar, in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, geluidsfragmenten, videosequenties en teksten te respecteren, zelf gemaakte afbeeldingen, geluidsfragmenten, videofragmenten en teksten te gebruiken, of terug te vallen op licentievrije afbeeldingen, geluidsfragmenten, videofragmenten en teksten.
Alle op de internetsite genoemde en evt. door derden beschermde merken - en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het betrokken merkenrecht en de eigendomsrechten van de betreffende eigenaren. De loutere vermelding houdt niet in dat handelsmerken niet worden beschermd door de wet! Indien er op de betrokken pagina's verder toch nog een niet aangeduide, maar door vreemd copyright beschermde afbeelding, geluid of tekst bevinden, dan kon het copyright niet door de auteur vastgesteld worden. In het geval van een dergelijke onbedoelde inbreuk tegen het copyright zal de auteur het betrokken object nadat hij daarvan kennis kreeg uit zijn publicatie verwijderen resp. publiceren met het betreffende copyright.
Het copyright op door elumatec zelf gemaakte objecten, berust uitsluitend bij elumatec. Het vermenigvuldigen of het gebruik van dergelijke afbeeldingen, geluidsfragmenten, videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van elumatec. Uitzonderingen op deze regel zijn de documenten (speciaal foto's, ad hoc- en persberichten), die in het IR- en het PR-gedeelte ter beschikking staan om te worden gedownload. Afdrukken is toegestaan, inzage-exemplaar gewenst.

4. Gegevensbescherming
Openbaar procedureoverzicht van elumatec AG conform § 4g art. 2 pag. 2 van de BDSG moet de voor de gegevensbescherming verantwoordelijke bepaalde gegevens over de verwerking van persoonsgegevens in het bedrijf op passende wijze ter beschikking stellen. Deze gegevens vindt u in het volgende overzicht:
a. Naam van de verantwoordelijke instantie: elumatec AG
b. Bestuursvoorzitter: Valter Caiumi, Directeur/CEO: Ralf Haspel
c. Adres van de verantwoordelijke:
elumatec AG, Pinacher Straße 61, 75417 Mühlacker, Duitsland
d. Doel van het verzamelen, het verwerken of het gebruik van de gegevens:
Het doel van de onderneming is de fabricage, de verkoop van en de handel in machines van allerlei aard, speciaal van metaal- en kunststofmachines inclusief accessoires en vervangonderdelen en het leveren van alle daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staande diensten.
e. Beschrijving van de betrokken groepen personen
Er worden gegevens van de volgende groepen personen verzameld, verwerkt of gebruikt, voor zover ze vereist zijn voor de bedrijfsdoeleinden van elumatec AG.

 • Klanten, belangstellenden, leveranciers van diensten, handelspartners, leveranciers, fabrikanten, bezoekers
 • Actieve en voormalige medewerkers van elumatec AG, op te leiden en tijdelijke werkkrachten, sollicitanten
 • De datacategoriën zijn: Offertegegevens, contractuele gegevens, communicatiegegevens / contactgegevens, bankrelatiegegevens, incassogegevens, gegevens voor personeelsbeheer, afrekeningsgegevens, aanmaningsgegevens.

 • f. Ontvangers of categorieën van ontvangers, aan wie de gegevens medegedeeld kunnen worden:
  Openbare instanties in het geval van dwingende wetgeving, externe dienstverleners volgens § 11 BDSG, interne instanties, externe instanties voor het vervullen van de onder 4. vermelde doeleinden
  g. Termijnen voor het verwijderen van gegevens:
  Na verstrijken van de wettelijke, statutaire of contractuele bewaringsplicht en -termijnen worden de betreffende gegevens routinematig gewist. Voor zover de gegevens niet hierdoor betroffen zijn, worden ze gewist, als de betrokken doelen van het verzamelen, het verwerken en het gebruik van de gegevens vervallen.
  h. Geplande mededeling aan derde landen
  Het overdragen van gegevens aan derde landen gebeurt onder naleving van de juridische voorwaarden van de Wet Bescherming Persoonsgegevens in de op dat moment geldende versie.

  5. Rechtsgeldigheid van deze aansprakelijkheidsbeperking
  Deze aansprakelijkheidsbeperking moet worden beschouwd als deel van het internetaanbod, van waaruit naar deze pagina werd verwezen. Voor zover delen of individuele clausules van deze tekst niet, niet meer, of niet meer volledig aan de geldende rechtspraak zouden voldoen, blijven de overige delen van het document in inhoud en geldigheid daarvan onaangetast.

  6. Toepasselijk recht
  Eventuele geschillen op grond van deze webpagina's zijn, voor zover ze tegen elumatec gericht zijn, onderworpen aan het Duitse recht en de bevoegde rechtbank van Maulbronn.