Choose your language to see local content
 • English expand_more
  • German
  • Italian
  • French
  • Spanish
  • Portuguese
  • Nederlands
  • Russian
  • Polish
  • Turkish
  • Czech
  • Chinese
close

Colofon

elumatec AG
Pinacher Straße 61
75417 Mühlacker - Lomersheim
Duitsland

Telefoon +49 7041 14-0
Telefax +49 7041 14-280
mail(at)elumatec.com

Bestuursvoorzitter: Valter Caiumi
Bestuur / CEO: Paolo F. Bianchi
Amtsgericht Mannheim HRB 718520
Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE815468968
Rechtelijke aanwijzingen / Aansprakelijkheidsbeperking: Met het oproepen van de webpagina's van elumatec AG (hierna elumatec genoemd) verklaart de gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord met het volgende:

1. Inhoud van het online aanbod
elumatec aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, de juistheid, de volledigheid of de kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie. Claims tegen elumatec, die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard, die door het gebruik of het niet-gebruik van de aangeboden informatie resp. door gebruik van foutieve en onvolledige informatie wordt veroorzaakt, zijn principieel uitgesloten, voor zover niet kan worden aangetoond dat elumatec schuld door opzettelijke fout of grove nalatigheid draagt.
Het volledige aanbod is vrijblijvend en zonder verbintenis. elumatec behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, delen van pagina's of het volledige aanbod zonder afzonderlijke aankondiging te wijzigen, uit te breiden, te wissen, of de publicatie ervan tijdelijk of definitief te stoppen.

2. Verwijzingen en links
Bij directe of indirecte verwijzingen naar andere websites ("links"), die buiten de verantwoordelijkheid van elumatec vallen, is de aansprakelijkheidsverplichting uitsluitend van kracht, indien elumatec van de inhoud kennis heeft en het technisch mogelijk en billijk was, het gebruik in het geval van wederrechtelijke inhoud te verhinderen. elumatec verklaart hierbij uitdrukkelijk, dat op het ogenblik van het opnemen van de links geen illegale inhoud op de sites waarnaar wordt verwezen zichtbaar was. Op de actuele en de toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteursrecht op de gekoppelde/gelinkte pagina's heeft elumatec generlei invloed. Daarom distantieert elumatec zich hiermee uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gekoppelde /gelinkte bladzijden, die na het instellen van de link veranderd werden. Deze vaststelling geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen en voor eventuele vreemde teksten in door elumatec ingerichte gastenboeken, discussiefora, linkdirectories, mailinglijsten en alle andere vormen van databanken, waarop van buitenaf geschreven kan worden.Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade, die volgt uit het gebruik of het niet-gebruik van de daar aangeboden informatie, is alleen de aanbieder van de pagina verantwoordelijk, waarnaar werd verwezen, en niet diegene, die via links alleen maar verwees naar de betrokken publicatie.

3. Auteurs- en merkrecht
elumatec streeft er naar, in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, geluidsfragmenten, videosequenties en teksten te respecteren, zelf gemaakte afbeeldingen, geluidsfragmenten, videofragmenten en teksten te gebruiken, of terug te vallen op licentievrije afbeeldingen, geluidsfragmenten, videofragmenten en teksten.
Alle op de internetsite genoemde en evt. door derden beschermde merken - en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het betrokken merkenrecht en de eigendomsrechten van de betreffende eigenaren. De loutere vermelding houdt niet in dat handelsmerken niet worden beschermd door de wet! Indien er op de betrokken pagina's verder toch nog een niet aangeduide, maar door vreemd copyright beschermde afbeelding, geluid of tekst bevinden, dan kon het copyright niet door de auteur vastgesteld worden. In het geval van een dergelijke onbedoelde inbreuk tegen het copyright zal de auteur het betrokken object nadat hij daarvan kennis kreeg uit zijn publicatie verwijderen resp. publiceren met het betreffende copyright.
Het copyright op door elumatec zelf gemaakte objecten, berust uitsluitend bij elumatec. Het vermenigvuldigen of het gebruik van dergelijke afbeeldingen, geluidsfragmenten, videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van elumatec. Uitzonderingen op deze regel zijn de documenten (speciaal foto's, ad hoc- en persberichten), die in het IR- en het PR-gedeelte ter beschikking staan om te worden gedownload. Afdrukken is toegestaan, inzage-exemplaar gewenst.

4. Rechtsgeldigheid van deze aansprakelijkheidsbeperking
Deze aansprakelijkheidsbeperking moet worden beschouwd als deel van het internetaanbod, van waaruit naar deze pagina werd verwezen. Voor zover delen of individuele clausules van deze tekst niet, niet meer, of niet meer volledig aan de geldende rechtspraak zouden voldoen, blijven de overige delen van het document in inhoud en geldigheid daarvan onaangetast.

5. Toepasselijk recht
Eventuele geschillen op grond van deze webpagina's zijn, voor zover ze tegen elumatec gericht zijn, onderworpen aan het Duitse recht en de bevoegde rechtbank van Maulbronn.