VOP

Prodejní a dodací podmínky společnosti elumatec AG (stav duben 2018)

1. Všeobecná ustanovení
1.1 Následující podmínky platí pro všechny nabídky, které předložíme, a pro všechny obchody, které uzavřeme s odběratelem, také v případě, že s námi budou uzavřeny v elektronickém obchodním styku. Všeobecné obchodní podmínky odběratele nebo třetí osoby se nepoužijí, i když proti jejich platnosti nevzneseme v jednotlivém případě zvlášť námitku, ledaže bychom jejich platnost potvrdili v jednotlivém případě výslovně písemně. Pokud existují mezi odběratelem a námi rámcové dohody (zejména všeobecná dohoda), mají odlišné úpravy v rámcových dohodách přednost.
1.2 Všechny naše nabídky jsou nezávazné, pokud nejsou výslovně označené jako závazné nebo neobsahují určitou lhůtu pro přijetí nabídky. Objednávky nebo zakázky ze strany odběratele můžeme přijmout do deseti dní po jejich obdržení.

1.3 Pro obsah smlouvy – zejména pro ceny, rozsah plnění, kvalitu plnění, dobu plnění, ostatní lhůty a komerční podmínky – je rozhodující naše písemné potvrzení objednávky. Všechna jiná ujednání platí pouze jako vedlejší ujednání. Zejména jsou právně nezávazné ústní úmluvy nebo přísliby před uzavřením smlouvy a budou nahrazeny písemnou smlouvou, pokud z nich výslovně nevyplývá, že i nadále závazně platí. Dodatečné změny a doplnění smlouvy platí pouze v případě, že je písemně potvrdíme.
1.4 Podklady patřící k nabídce, jako vyobrazení, výkresy, údaje o hmotnosti a rozměrech, jsou rozhodující jen přibližně, pokud nebudou výslovně označeny jako závazné. Vyhrazujeme si změny konstrukce a technického provedení. Vyhrazujeme si autorské právo k výkresům, dokumentacím a jiným podkladům, včetně veškerých administrativních práv. Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmí být zpřístupněny třetím osobám nebo jinak zhodnoceny. Odběratel je povinen zpřístupnit plány, které označíme jako důvěrné, třetím osobám pouze s naším souhlasem.
1.5 Jakékoliv dodávky odběrateli jsou podmíněny tím, že nám budou správně a včas dodány potřebné suroviny a výchozí produkty pro výrobky, které mají být dodány odběrateli. Pokud nebudou dodány nebo nebudou dodány včas, budeme o tom odběratele neprodleně informovat a jsme oprávnění odstoupit od smlouvy během přiměřené lhůty. Jestliže dojde k odstoupení, uhradíme odběrateli neprodleně platby, které jsme již případně obdrželi.

2. Ceny / platba
2.1 Pokud nebude dohodnuto jinak, rozumí se ceny bez poskytnutí skont nebo jiných slev ze závodu Mühlacker-Lomersheim včetně nakládky, ovšem bez obalu a s připočtením zákonné daně z přidané hodnoty v příslušné výši. Pokud nebude dohodnuto jinak, bude platba za dodání obráběcích strojů provedena takto: 60 % záloha po obdržení potvrzení objednávky, 30 % poté, co bude odběrateli sděleno, že hlavní součásti jsou připravené k zaslání, 10 % po uvedení do provozu, nejpozději ovšem 14 dní po přechodu rizik.
2.2 Jestliže odběratel opomene provést úkon, k jehož provedení je povinen, a způsobí tím naši neschopnost (včas) provést plnění, nebo jestliže neuhradí splatnou platbu nebo se jinak dostane do prodlení dlužníka, můžeme mu stanovit přiměřenou lhůtu pro splnění smlouvy pod hrozbou vypovězení smlouvy v případě marného uplynutí lhůty; stanovení lhůty platí současně jako upomínka ve smyslu § 286 občanského zákoníku. Jestliže odběratel neprovede dosud opomenuté jednání do uplynutí této lhůty, můžeme smlouvu vypovědět a disponovat předmětem dodání jiným způsobem. V případě výpovědi můžeme požadovat celou kupní cenu. Budou z ní odečteny platby, které již byly provedeny, a hodnota součástí, které se mohou beze změny používat dále. Jestliže neplnění odběratele vyplývá z vyšší moci, můžeme požadovat pouze náklady, které nám vzniknou do okamžiku vypovězení a které již nemůžeme odvrátit. Další zákonná práva a nároky (např. nároky na náhradu škody v případě zaviněného porušení povinností odběratelem) nejsou dotčeny.
2.3 Jestliže se po uzavření smlouvy dozvíme konkrétní a objektivně doložitelné okolnosti u odběratele/uživatele nebo v jeho státě, kvůli nimž se nám podle obchodních zásad již nebudou naše nároky zdát dostatečně zajištěné, jsme oprávnění splnit vlastní závazky ze smlouvy teprve poté, co odběratel zaplatí další zálohové platby nebo poskytne další záruky. Jestliže odběratel nevyhoví naší žádosti zaplatit další zálohové platby nebo poskytnout záruky během přiměřené lhůty, která pro to bude stanovena, jsme oprávněni odstoupit od smlouvy.
2.4 Započtení nebo zadržení plateb na základě nároků odběratele – např. nároků z ručení za vadu – je vyloučené, pokud takové nároky nebudou nesporné nebo pravomocně určené.

3. Doba dodání a prodlení s dodáním
3.1 Doba dodání začíná odesláním potvrzení objednávky, ovšem ne před předložením podkladů, povolení a schválení, které má obstarat odběratel, a před obdržením dohodnuté zálohy. Jestliže není uvedený jiný termín dodání a ani není uvedena žádná dodací doba, platí dodací lhůta šest týdnů od vyhotovení potvrzení objednávky, pokud budou k tomuto okamžiku k dispozici všechny podklady, povolení a schválení, které má obstarat odběratel, a obdržíme případně dohodnutou zálohovou platbu, jinak šest týdnů po existenci podmínky, která nastane jako poslední.
3.2 Dodací lhůta je dodržená, pokud předmět dodání do jejího uplynutí opustil závod nebo byla oznámena připravenost k dodání.
3.3 Dodací lhůta se přiměřeně prodlouží u opatření v rámci pracovních sporů, zejména v případě stávky nebo výluky, a při vzniku nepředvídatelných překážek, které nezávisí na vůli dodavatele, pokud mají takové překážky prokazatelně značný vliv na dokončení nebo dodání předmětu dodání.
3.4 Jsme oprávnění k dílčím dodávkám a dílčím výkonům, pokud může odběratel dílčí dodávku nebo dílčí výkon použít v rámci smluvního účelu použití, je zajištěná zbývající dodávka a odběrateli nevzniknou na základě dílčí dodávky nebo dílčího výkonu značná dodatečná zatížení a dodatečné náklady (ledaže tyto náklady poneseme my).
3.5 Jestliže bude zaslání opožděno na přání nebo z podnětu odběratele, budeme mu, počínaje jeden měsíc po oznámení připravenosti k zaslání, účtovat náklady vzniklé skladováním, při skladování v našem závodě, minimálně ovšem 0,5 % fakturované částky za každý měsíc skladování po oznámení připravenosti k zaslání. Uplatnění a prokázání dalších nákladů na skladování z naší strany nebo nižších nákladů na skladování ze strany odběratele zůstává vyhrazené. Jsme ovšem oprávnění po stanovení a marném uplynutí přiměřené lhůty disponovat předmětem dodání jinak a provést dodávku odběrateli s přiměřeně prodlouženou lhůtou.
3.6 Dodržení dodací lhůty předpokládá splnění smluvních povinností odběratele.

4. Přechod nebezpečí a převzetí
4.1 Nebezpečí přechází na odběratele nejpozději předáním dodávaných dílů zasílateli, přepravci nebo třetím osobám jinak určeným k provedení zaslání, a sice také v případě, že byly provedeny dílčí dodávky nebo jsme převzali ještě jiné výkony, např. náklady na zaslání nebo navezení a instalaci. Na přání odběratele bude zaslání, které bude zajištěno námi, pojištěno na jeho náklady proti krádeži, prasknutí, škodám vzniklým při přepravě, škodám způsobeným požárem a vodou a jiným pojistitelným rizikům.
4.2 Jestliže se zaslání opozdí v důsledku okolností, za které odpovídá odběratel, přechází nebezpečí na odběratele v den, kdy bude předmět dodání připravený k zaslání, a odběrateli jsme to oznámili. Na přání a náklady odběratele pojistíme zásilky proti krádeži, škodám způsobeným požárem a vodou a jiným pojistitelným rizikům.
4.3 Dodané předměty, i když vykazují nepodstatné vady, musí odběratel přijmout, aniž jsou dotčena práva z odstavce 7.

5. Výhrada vlastnictví/pojištění
5.1 Dodané zboží zůstává naším vlastnictvím, dokud nebudou úplně zaplaceny naše veškeré, také v budoucnu vznikající pohledávky z obchodního spojení s odběratelem.
5.2 Odběratel je povinen zacházet s předmětem dodání opatrně a pojistit ho ve prospěch dodavatele na vlastní náklady během trvání výhrady vlastnictví proti škodám způsobeným krádeží, prasknutím, požárem, vodou a jiným škodám. Odběratel je povinen nám pojištění prokázat.
5.3 Odběratel je oprávněný předmět dodání prodat dále v řádném obchodním styku. V případě dalšího prodeje nám odběratel k zajištění naší pohledávky kupní ceny již nyní postupuje z toho vznikající nároky vůči nabyvateli.
5.4 Odběratel je dále oprávněný zpracovat předmět dodání v řádném obchodním styku a prodat novou věc v řádném obchodním styku. Zástava nebo zajišťovací převod nejsou bez našeho předchozího písemného souhlasu dovolené. Jestliže odběratel předmět dodání zpracuje, je zpracování provedeno naším jménem a na náš účet jako výrobce. Získáme tím k nové věci bezprostřední vlastnictví. Jestliže bude zpracování provedeno z materiálů více vlastníků, získáme spoluvlastnický podíl k nové věci odpovídající hodnotě předmětu dodání. Jestliže získáme vlastnictví nebo spoluvlastnický podíl k nové věci, postoupíme odběrateli naše vlastnictví nebo náš spoluvlastnický podíl k nové věci za odkladné podmínky zaplacení kupní ceny v celé výši.
5.5 Jestliže bude předmět dodání spojený nebo smíchaný s jinými věcmi odběratele a jestliže bude třeba na věc odběratele pohlížet jako na hlavní věc, postoupíme odběrateli spoluvlastnický podíl k hlavní věci podle hodnoty předmětu dodání za odkladné podmínky zaplacení kupní ceny v celé výši podle bodu 5.1.
5.6 Jestliže odběratel prodá novou věc nebo věc vzniklou spojením nebo smícháním, postupuje nám odběratel již nyní k zajištění naší pohledávky kupní ceny pohledávku kupní ceny, která mu přísluší vůči nabyvateli této věci. V případě, že jsme k této věci získali spoluvlastnický podíl, postoupí nám odběratel pohledávku podílově podle hodnoty spoluvlastnického podílu.
5.7 Zplnomocňujeme odběratele k inkasování pohledávek, které nám budou postoupeny, vlastním jménem a na náš účet.
5.8 Jestliže se odběratel dostane do prodlení se zaplacením předmětu dodání, máme právo odstoupit od smlouvy a požadovat po odběrateli vydání předmětů dodání, které byly dodány, ale ještě se nacházejí pod výhradou vlastnictví.
5.9 Jestliže právo země, v níž se nachází předmět dodání, nepřipouští výhradu vlastnictví, ale dovoluje dodavateli vyhradit si jiná práva k předmětu dodání, můžeme vykonat všechna právo tohoto druhu. Odběratel je povinen spolupracovat u opatření, která budeme chtít přijmout pro ochranu našeho vlastnického práva – nebo na jeho místě - jiného práva k předmětu dodání.

6. Záruka
6.1 Naše plnění je bez závad, jestliže se jeho skutečné vlastnosti odchylují od smluvně dohodnutých vlastností pouze nepatrně a tato odchylka je pro odběratele přijatelná.
6.2 Poskytujeme následující záruku na neexistenci závad našich výkonů: všechny závady písemně reklamované během záruční lhůty odstraníme pro odběratele bezplatně dle naší volby opravou nebo dodáním dílů bez závad (dodatečné plnění). Odběratel nám vadné díly zašle na požádání zpět. Jestliže nebude možné, abychom provedli dodatečné plnění v odpovídající kvalitě, projednáme to s odběratelem. Pokud to bude pro odběratele přijatelné, smíme ke splnění naší povinnosti k dodatečnému plnění dodat jiné předměty dodání nebo řešení z našeho programu, které mají celkově dohodnuté vlastnosti, nebo při neexistenci dohody o vlastnostech vlastnosti předmětu smlouvy definované jako bezvadné v zákoně (§ 434 odst. 1, § 633 odst. 2 občanského zákoníku).
6.3 Záruční lhůta činí v případě běžného provozu a jednosměnného provozu 12 měsíců od okamžiku dodání nebo – pokud je dohodnutá přejímka – od okamžiku přejímky. Přejímka ve výše uvedeném smyslu se považuje za provedenou, jestliže odběratel do tří měsíců po zaslání příslušného předmětu dodání / díla neodmítne přejímku s uvedením důvodů.
6.4 Záruční lhůta podle bodu 6.3 neplatí v případě neobvyklých okolností a při používání předmětu dodání v rámci vícesměnného provozu ve smyslu bodu 6.9. V těchto případech platí na základě zvláštních požadavků na předmět dodání zkrácené záruční lhůty, na nichž se po oznámení odběratelem podle bodu 6.9 s ním dohodneme zvlášť. Dále činí záruční lhůta u renovovaných dílů ("refurbished parts") šest měsíců po dodání. U zvlášť označených dílů podle návodu k obsluze nebo zasílacích dokladů uplyne záruční lhůta po určitém počtu provozních hodin uvedeném v jednotlivém případě.
6.5 Záruční lhůty podle bodů 6.3 a 6.4 neplatí pro nároky na náhradu škody odběratele ze skutečností uvedených v bodě 7.1 a dále v případě, že zákon předepisuje v § 438 odst. 1 č. 2 (stavby a věci pro stavby), § 479 odst. 1 (nárok na postih) a § 634a odst. 1 č. 2 (stavební vady) občanského zákoníku delší lhůty.
6.6 Bez našeho písemného souhlasu nesmí odběratel případné závady odstranit sám nebo je nechat odstranit třetími osobami. Neplatí to v naléhavých případech ohrožení provozní bezpečnosti, k odvrácení nepoměrně velkých škod nebo v případě, že se dostaneme do prodlení s dodatečným plněním; ale také v těchto případech musíme být neprodleně informováni. Pokud smí odběratel závady odstranit sám nebo prostřednictvím kompetentních třetích osob, má nárok na náhradu přiměřených nákladů na odstranění závad.
6.7 Záruku neposkytneme v případě, že
a) odběratel změní předmět dodání nebo ho nechá změnit třetími osobami bez našeho souhlasu a odstranění závad bude na základě toho nemožné nebo bude nepřijatelně ztížené. V každém případě ponese odběratel vícenáklady na odstranění závad;
b) předmět dodání nebyl nainstalován naším personálem nebo byl uveden do provozu v rozporu s jeho pokyny;
c) nebyly dodrženy naše návody k provozu a údržbě nebo předmět dodání byl jinak používán nesprávně;
d) předmět dodání neobsluhoval kvalifikovaný, zaškolený personál;
e) závadu je možné odvodit z běžného opotřebení, pokud tím byla způsobena závada, nebo naše záruční práce byly znemožněny nebo nepřijatelně ztíženy.
6.8 Na dodané díly, které jsme nevyrobili, např. všechny elektrické a elektronické díly, poskytneme záruku pouze v rozsahu, v němž nám přísluší nároky na záruku vůči dodavateli. Uplatníme k tomu dle naší volby naše nároky na záruku vůči dodavateli na účet odběratele nebo je odběrateli postoupíme. Nároky na záruku vůči nám existují u takových závad pouze v případě, že prosazení nároků vůči dodavateli soudní cestou bude neúspěšné nebo, například na základě insolvence, beznadějné. Během trvání právního sporu je promlčení nároků na záruku odběratele vůči nám pozastavené.
6.9 Odběratel je povinen nás včas před uzavřením smlouvy písemně upozornit na to, že předmět dodání bude vystaven neobvyklým okolnostem (např. klimatické, místní nebo provozní povahy) nebo bude používán ve vícesměnném provozu. Jestliže neprovede odpovídající písemné upozornění, bude to na jeho riziko.
6.10 Jestliže se (případně několikrát provedené) dodatečné plnění nezdaří, jestliže je odepřeme, jestliže bude pro zákazníka nepřijatelné nebo nebude nutné stanovit lhůtu podle § 281 odst. 2 a § 323 odst. 2 občanského zákoníku, může odběratel dle své volby úhradu přiměřeně snížit nebo také bez jinak nutného předchozího určení přiměřené lhůty pro dodatečné plnění a jejího marného uplynutí v případě závažnosti závady odstoupit od smlouvy a – pokud neprokážeme neexistenci našeho zavinění – podle bodu 7 požadovat náhradu škody nebo náhradu svých nákladů podle § 284 občanského zákoníku, ledaže jsme s tím nemuseli počítat.
6.11 Odběratel je povinen na naše požádání během přiměřené lhůty, kterou mu k tomu písemně stanovíme, prohlásit, zda nadále trvá na plnění a/nebo které z nároků a práv, jež mu náleží, uplatňuje. Jestliže odběratel tento závazek nesplní, musí pro výkon těchto práv nebo nároků marně uplynout další přiměřená lhůta pro dodatečné plnění, která nám bude písemně stanovena odběratelem, jestliže jsme dodatečné plnění předtím již s konečnou platností neodepřeli. Zákonné nároky na náhradu škody z naší strany jsou nedotčeny.
6.12 Zákonné právo odběratele na odstoupení kvůli závadě předmětu smlouvy nepředpokládá zavinění z naší strany. Ve všech ostatních případech porušení povinností může odběratel odstoupit od smlouvy pouze v případě, že odpovídáme za porušení povinností.

7. Ručení
7.1 Následující body 7.2 až 7.5 platí pro jakékoliv nároky na náhradu škody, nezávisle na tom, z jakého právního důvodu vycházejí (např. ručení za vady, prodlení, porušení ostatních povinností ze smluvních nebo závazkových vztahů, nemožnost, nedovolené jednání atd.), neplatí ovšem pro nároky kvůli škodám z ohrožení života, zranění či poškození zdraví, práva a nároky odběratele při podvodném zamlčení závady z naší strany nebo kvůli neexistenci vlastnosti, za niž jsme převzali ručení, nároky a práva odběratele spočívající v úmyslném nebo hrubě nedbalém jednání z naší strany, ze strany našich zákonných zástupců nebo pověřenců, a nároky podle zákona o ručení za výrobek. Pro výše uvedené nároky se postupuje podle zákonné úpravy.
7.2 V případě lehce nedbalého způsobení škody ručíme pouze při porušení podstatných práv a povinností, které vyplývají z povahy smlouvy a jejichž porušení ohrožuje dosažení účelu smlouvy. Jinak je naše ručení při lehkém nebo nepatrném způsobení škody z nedbalosti vyloučené.

7.3 Pokud podle bodu 7.2 existuje ručení za porušení podstatných smluvních povinností co do důvodu, je jeho výše omezená na typickou škodu, která je pro nás předvídatelná při uzavření smlouvy. Ručení za nepřímé škody nebo následné škody jako ušlý zisk je v těchto případech vyloučené.
7.4 Ručení za typickou škodu existující při uzavření smlouvy podle výše uvedených ustanovení je omezené na výši pojistného krytí našeho pojištění odpovědnosti podniku/pojištění odpovědnosti při výkonu povolání, to je za dva škodní případy v kalendářním roce za každý případ 10.000.000 eur pro věcné škody a škody na zdraví.
7.5 Nároky na náhradu škody odběratele budou promlčeny – pokud zákon nestanoví kratší lhůtu – v případě ručení za vady (bod 6) uplynutím lhůty uvedené v bodě 6.3 větě 1, ve všech ostatních případech za rok počínaje koncem roku, v němž nároky vznikly, a odběratel se dozvěděl nebo se musel dozvědět bez hrubé nedbalosti o okolnostech zakládajících nárok a o osobě dlužníka. Bez ohledu na znalost nebo neznalost z hrubé nedbalosti budou tyto nároky promlčeny za 5 let od jejich vzniku a bez ohledu na jejich vznik a na znalost či neznalost z hrubé nedbalosti za deset let od okamžiku příslušného jednání, porušení povinnosti nebo jiné události spouštějící škodu (maximální lhůta).

8. Zvláštní podmínky v elektronickém obchodování
8.1 Odběratel je povinen s ohledem na zákaznické účty existující pro jeho společnost zajistit, aby elektronické objednávky prováděli pouze zaměstnanci odběratele, kteří tím byli také příslušně pověřeni.
8.2 Odběratel je povinen zajistit a zavázat své zaměstnance, aby nesdělovali hesla a uživatelská jména pro používání svých zákaznických účtů třetím osobám. Je povinen se postarat o zachování přísné mlčenlivosti a zajištění těchto informací proti přístupu nebo neoprávněnému vyzrazení neoprávněným osobám.

9. Software, uživatelská práva
9.1 Naše ručení za chyby námi dodaných předmětů podmíněné softwarem je vyloučené v případě, že odběratel bez našeho souhlasu změní a/nebo modifikuje software a nesprávnou funkci z toho lze vyvozovat.
9.2 Odběratel je povinen předmět dodání, pokud obsahuje software, připojit k internetu a poskytnout dohodnutou součinnost, aby bylo možné provést dálkovou údržbu.
9.3 Odběratel je oprávněný instalovat pouze námi schválené aktualizace softwaru. Jestliže budou takové aktualizace nainstalovány, je odběratel povinen před zahájením výroby zkontrolovat slučitelnost aktualizace s příslušnými nastaveními stroje pomocí testů, na něž bude dohlížet kvalifikovaný personál.
9.4 Převedení uživatelských práv k softwaru se řídí podle licenčních podmínek pro koncové zákazníky (EULA) příslušného výrobce softwaru, které platí ve smluvním vztahu mezi námi a odběratelem. Tyto licenční podmínky jsou podstatnou součástí této smlouvy. Odběratel potvrzuje uvedením softwaru do provozu, že uznává licenční podmínky výrobce softwaru, které zašleme společně se softwarem a všemi součástmi a zálohami, aby získal povolení k přenosu uživatelských práv z nás na odběratele. Předtím není používání softwaru dovolené.

10. Rozhodné právo, příslušnost soudů
10.1 Naše všeobecné obchodní podmínky nemění zákonem stanovené rozložení důkazního břemene k tíži odběratele.
10.2 Pro veškeré spory přímo či nepřímo vyplývající ze smluvního vztahu je příslušný výlučně soud v Maulbronnu. Odběratele můžeme ovšem žalovat také v jeho sídle.
10.3 Platí výlučně německé právo s vyloučením kolizních norem mezinárodního soukromého práva a úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

Konec Prodejních a dodacích podmínek