Choose your language to see local content
 • English expand_more
  • German
  • Italian
  • French
  • Spanish
  • Portuguese
  • Nederlands
  • Russian
  • Polish
  • Turkish
  • Czech
  • Chinese
close

VOP

Prodejní a dodací podmínky společnosti elumatec AG (stav: květen 2022)

1. Všeobecná ustanovení
1.1 Následující podmínky platí pro všechny nabídky, které předložíme, a pro všechny obchody, které uzavřeme s odběratelem, také v případě, že s námi budou uzavřeny v elektronickém obchodním styku. Všeobecné obchodní podmínky odběratele nebo třetí osoby se nepoužijí, i když proti jejich platnosti nevzneseme v jednotlivém případě zvlášť námitku, ledaže bychom jejich platnost potvrdili v jednotlivém případě výslovně písemně. Pokud existují mezi odběratelem a námi rámcové dohody (zejména všeobecná dohoda), mají odlišné úpravy v rámcových dohodách přednost.
1.2 Všechny naše nabídky jsou nezávazné, pokud nejsou výslovně označené jako závazné nebo neobsahují určitou lhůtu pro přijetí nabídky. Objednávky nebo zakázky ze strany odběratele můžeme přijmout do deseti dní po jejich obdržení.
1.3 Pro obsah smlouvy – zejména pro ceny, rozsah plnění, kvalitu plnění, dobu plnění, ostatní lhůty a komerční podmínky – je rozhodující naše písemné potvrzení objednávky. Všechna jiná ujednání platí pouze jako vedlejší ujednání. Právně nezávazné jsou zejména ústní úmluvy nebo přísliby před uzavřením smlouvy a budou nahrazeny písemnou smlouvou, pokud z nich výslovně nevyplývá, že i nadále závazně platí. Dodatečné změny a doplnění smlouvy platí pouze v případě, že je písemně potvrdíme.
1.4 Podklady patřící k nabídce, jako např. vyobrazení, výkresy, údaje o hmotnosti, rozměrech a další veličiny či specifikace, jsou rozhodující jen přibližně, pokud nebudou výslovně označeny jako závazné. Vyhrazujeme si změny konstrukce a technického provedení. Vyhrazujeme si autorské právo k výkresům, dokumentacím a jiným podkladům, včetně veškerých administrativních práv. Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmí být zpřístupněny třetím osobám nebo jinak zhodnoceny. Odběratel je povinen plány, které označíme jako důvěrné, zpřístupnit třetím osobám pouze s naším souhlasem.
1.5 Jakékoliv dodávky odběrateli jsou podmíněny tím, že nám budou správně a včas dodány potřebné informace, díly a suroviny a nebo další výchozí produkty pro výrobky, které mají být dodány odběrateli. Pokud nebudou dodány nebo nebudou dodány včas, budeme o tom odběratele neprodleně informovat a jsme oprávnění odstoupit od smlouvy bez zbytečného odkladu. Jestliže dojde k odstoupení, uhradíme odběrateli neprodleně platby, které jsme již případně obdrželi.

2. Ceny / platba
2.1 Pokud nebude dohodnuto jinak, rozumí se ceny bez poskytnutí skont nebo jiných slev ze závodu Mühlacker-Lomersheim včetně nakládky, ovšem bez obalu a s připočtením zákonné sazby daně z přidané hodnoty v příslušné výši. Pokud nebude dohodnuto jinak, bude platba za dodání obráběcích strojů provedena takto:
a) 60 % záloha po obdržení potvrzení objednávky,
b) 30 % poté, co bude odběrateli sděleno, že hlavní součásti jsou připravené k zaslání, a
c) 10 % po uvedení do provozu, nejpozději ovšem 14 dní po přechodu rizik.
2.2 Jestliže odběratel opomene provést úkon, k jehož provedení je povinen, a způsobí tím naši neschopnost plnit řádně a včas, nebo jestliže neuhradí splatnou platbu nebo se jinak dostane do prodlení, můžeme mu stanovit přiměřenou lhůtu pro splnění smlouvy pod hrozbou odstoupení od smlouvy v případě marného uplynutí lhůty; stanovení lhůty platí současně jako upozornění na možnost odstoupení. Jestliže odběratel neprovede dosud opomenuté jednání do uplynutí této lhůty, můžeme od smlouvy odstoupit a disponovat předmětem dodání jiným způsobem. V případě odstoupení můžeme požadovat celou kupní cenu. Budou z ní odečteny platby, které již byly provedeny, a hodnota součástí, které se mohou beze změny používat dále. Jestliže neplnění odběratele vyplývá z vyšší moci, můžeme požadovat pouze náklady, které nám vzniknou do okamžiku odstoupení a které již nemůžeme odvrátit. Další zákonná práva a nároky (např. nároky na náhradu škody v případě zaviněného porušení povinností odběratelem) nejsou dotčeny.
2.3 Jestliže se po uzavření smlouvy dozvíme konkrétní a objektivně doložitelné okolnosti u odběratele/uživatele nebo v jeho státě, kvůli nimž se nám podle obchodních zásad již nebudou naše nároky jevit jako dostatečně zajištěné, jsme oprávnění splnit vlastní závazky ze smlouvy teprve poté, co odběratel zaplatí další zálohové platby nebo poskytne další záruky. Jestliže odběratel nevyhoví naší žádosti zaplatit další zálohové platby nebo poskytnout záruky během přiměřené lhůty, která pro to bude stanovena, jsme oprávněni odstoupit od smlouvy.
2.4 Započtení nebo zadržení plateb na základě nároků odběratele – např. nároků z ručení za vadu – je vyloučeno, pokud takové nároky nebudou potvrzeny pravomocným rozhodnutím soudu či jiného orgánu.
2.5 Pokud naši dodavatelé v době mezi uzavřením smlouvy a datem dodání zvýší své ceny, vyhrazujeme si právo odpovídajícím způsobem upravit dohodnuté ceny. Věta 1 neplatí, pokud mezi uzavřením smlouvy a datem dodání uplyne méně než 1 měsíc.

3. Dodací lhůta a prodlení s dodáním
3.1 Pokud není výslovně dohodnuto jinak, jsou všechny dodací lhůty nezávazné. Dodací lhůta začíná odesláním potvrzení objednávky, ovšem ne před předložením podkladů, povolení a schválení, které má obstarat odběratel, a před obdržením dohodnuté zálohy podle odstavce 2.1. Jestliže není uvedený jiný termín dodání a ani není uvedena žádná dodací doba, platí dodací lhůta šest týdnů od vyhotovení potvrzení objednávky, pokud budou k tomuto okamžiku k dispozici všechny podklady, díly, povolení a schválení, které má obstarat odběratel, a obdržíme případně dohodnutou zálohovou platbu, jinak šest týdnů po existenci podmínky, která nastane jako poslední.
3.2 Dodací lhůta je dodržena, pokud předmět dodání do jejího uplynutí opustil závod nebo byla oznámena připravenost k dodání.
3.3 Dodací lhůta se přiměřeně prodlouží u opatření v rámci pracovních sporů, zejména v případě stávky nebo výluky, a při vzniku nepředvídatelných překážek, které nezávisí na vůli dodavatele, pokud mají takové překážky prokazatelně značný vliv na dokončení nebo dodání.
3.4 Jsme oprávnění k dílčím dodávkám a dílčím výkonům, pokud může odběratel dílčí dodávku nebo dílčí výkon použít v rámci smluvního účelu, je zajištěná zbývající část dodávky a odběrateli nevzniknou na základě dílčí dodávky nebo dílčího výkonu značná dodatečná zatížení a dodatečné náklady (ledaže tyto náklady poneseme my).
3.5 Jestliže bude zaslání opožděno na přání nebo z podnětu odběratele, budeme mu počínaje jeden měsíc po oznámení připravenosti k zaslání účtovat náklady vzniklé skladováním, minimálně ovšem 0,5 % fakturované částky za každý měsíc skladování po oznámení připravenosti k zaslání. Uplatnění a prokázání dalších nákladů na skladování z naší strany nebo nižších nákladů na skladování ze strany odběratele zůstává vyhrazeno. Po poskytnutí a marném uplynutí přiměřené lhůty jsme oprávněni disponovat předmětem dodání jinak a provést dodávku odběrateli s přiměřeně prodlouženou lhůtou.
3.6 Dodržení dodací lhůty předpokládá splnění smluvních povinností odběratele.
3.7 Všechny (závazné i nezávazné) dodací lhůty jsou podmíněny přiměřeným a včasným dodáním ze strany námi pověřených dodavatelů, subdodavatelů nebo logistických společností. O případném zpoždění budeme kupujícího co nejdříve informovat. Dodací lhůty se odpovídajícím způsobem prodlužují a my neneseme odpovědnost za zpoždění způsobené námi najatými dodavateli, subdodavateli nebo logistickými společnostmi. Zejména neodpovídáme za zpoždění, které je způsobeno tím, že dodavatelé, subdodavatelé nebo logistické společnosti na vyšších úrovních řetězce, přestože byli včas pověřeni, neposkytnou včas služby, které nám dluží.
3.8 Povinnosti dodržet závazný termín dodání se nezbavujeme, pokud zákazník prokáže, že za nedodání zboží neseme odpovědnost my.
3.9 Nepřevezme-li odběratel předmět dodání přes upomínku, popř. v rozporu s upomínkou, nebo dostane-li se do prodlení s úhradou dohodnuté ceny, jsme vedle odstoupení od smlouvy oprávněni požadovat paušální náhradu škody ve výši 25% dohodnuté ceny. Náhradu škody je možné zvýšit nebo snížit , jestliže prokážeme vyšší škodu nebo pokud odběratel doloží škodu nižší.

4. Přechod nebezpečí a převzetí
4.1 Nebezpečí přechází na odběratele nejpozději předáním dodávaných dílů zasílateli, přepravci nebo třetím osobám jinak určeným k provedení zaslání, což platí též v případě, že již byly provedeny dílčí dodávky nebo jsme převzali ještě jiné výkony, např. náklady na zaslání nebo navezení a instalaci. Na přání odběratele bude zaslání námi zajišťované pojištěno na jeho náklady proti krádeži, jakýmkoli škodám vzniklým při přepravě, škodám způsobeným požárem a vodou a jiným pojistitelným rizikům.
4.2 Jestliže se zaslání opozdí v důsledku okolností, za které odpovídá odběratel, přechází nebezpečí na odběratele v den, kdy bude předmět dodání připravený k zaslání, a odběrateli jsme připravenost k zaslání řádně oznámili. Na přání a náklady odběratele pojistíme zásilky proti krádeži, škodám způsobeným požárem a vodou a jiným pojistitelným rizikům.
4.3 Dodané předměty, i když vykazují nepodstatné vady, musí odběratel přijmout, aniž jsou dotčena práva z titulu odpovědnosti podle článku 7.

5. Výhrada vlastnictví/pojištění
5.1 Dodané zboží zůstává naším vlastnictvím, dokud nebudou úplně zaplaceny naše pohledávky z obchodního spojení s odběratelem. To platí i pro pohledávky vzniklé později, nejpozději však do okamžiku úplného a řádného převzetí zboží odběratelem.
5.2 Odběratel je povinen zacházet s předmětem dodání opatrně a pojistit ho ve prospěch dodavatele na vlastní náklady během trvání výhrady vlastnictví proti škodám způsobeným krádeží, požárem, vodou a jiným škodám. Odběratel je povinen nám pojištění prokázat.
5.3 Odběratel je oprávněn předmět dodání prodat dále v řádném obchodním styku. V případě dalšího prodeje nám odběratel k zajištění naší neuhrazené pohledávky z titulu kupní ceny postoupí z toho vznikající nároky vůči nabyvateli. Neučiní-li tak, platí, že se staneme vlastníkem těchto nároků okamžikem nabytí účinnosti smlouvy o dalším prodeji.
5.4 Odběratel je dále oprávněn zpracovat předmět dodání v řádném obchodním styku a prodat takto vytvořenou novou věc dále v řádném obchodním styku. Zástava nebo zajišťovací převod předmětu dodání nejsou bez našeho předchozího písemného souhlasu dovoleny. Jestliže odběratel předmět dodání zpracuje, je zpracování provedeno naším jménem a na náš účet jako výrobce. Získáme tím k nové věci bezprostřední vlastnictví. Jestliže bude zpracování provedeno z materiálů více vlastníků, získáme spoluvlastnický podíl k nové věci odpovídající hodnotě předmětu dodání. Jestliže získáme vlastnictví nebo spoluvlastnický podíl k nové věci, postoupíme odběrateli naše vlastnictví nebo náš spoluvlastnický podíl k nové věci za podmínky, že došlo k zaplacení kupní ceny na náš účet v plné výši.
5.5 Jestliže bude předmět dodání spojen nebo smíchán s jinými věcmi odběratele a jestliže bude třeba na věc odběratele pohlížet jako na hlavní věc, postoupíme odběrateli spoluvlastnický podíl k hlavní věci podle hodnoty předmětu dodání za podmínky, že došlo k zaplacení kupní ceny podle odstavce 5.1.
5.6 Jestliže odběratel prodá novou věc nebo věc vzniklou spojením nebo smícháním, postupuje nám odběratel již nyní k zajištění naší pohledávky kupní ceny pohledávku ve výši kupní ceny, která mu přísluší vůči nabyvateli této věci. V případě, že jsme k této věci získali spoluvlastnický podíl, postoupí nám odběratel pohledávku podílově podle hodnoty spoluvlastnického podílu.
5.7 Zplnomocňujeme odběratele k inkasování pohledávek, které nám budou postoupeny, vlastním jménem a na náš účet.
5.8 Jestliže se odběratel dostane do prodlení se zaplacením předmětu dodání, máme právo odstoupit od smlouvy a požadovat po odběrateli vydání předmětů dodání, které byly dodány, ale ještě se nacházejí pod výhradou vlastnictví.
5.9 Jestliže právo země, v níž se nachází předmět dodání, nepřipouští výhradu vlastnictví, ale dovoluje dodavateli vyhradit si jiná práva k předmětu dodání, můžeme vykonat všechna práva tohoto druhu. Odběratel je povinen spolupracovat u opatření, která budeme chtít přijmout pro ochranu našeho vlastnického práva – nebo na jeho místě jiného práva k předmětu dodání.

6. Záruka
6.1 Naše plnění je bez závad, jestliže se jeho skutečné vlastnosti odchylují od smluvně dohodnutých vlastností pouze nepatrně a tato odchylka je pro odběratele přijatelná anebo je v obvyklé toleranci celkově dohodnutých vlastností.
6.2 Poskytujeme následující záruku na neexistenci závad našich plnění: všechny závady písemně reklamované během záruční lhůty odstraníme pro odběratele bezplatně dle naší volby opravou nebo dodáním dílů bez závad (dodatečné plnění). Odběratel nám vadné díly zašle na požádání zpět. Jestliže nebude možné, abychom provedli dodatečné plnění v odpovídající kvalitě, bude další postup dohodnut s odběratelem. Pokud to bude pro odběratele přijatelné, smíme ke splnění naší povinnosti k dodatečnému plnění dodat jiné předměty dodání nebo řešení z našeho programu, které mají celkově dohodnuté vlastnosti, nebo při neexistenci dohody o vlastnostech vykazují vlastnosti předmětu smlouvy definované občanským zákoníkem jako bezvadné.
6.3 Záruční lhůta činí v případě běžného provozu a jednosměnného provozu 12 měsíců od okamžiku dodání nebo od okamžiku přejímky (převzetí), je-li to dohodnuto. Přejímka ve výše uvedeném smyslu se považuje za provedenou, jestliže odběratel do tří měsíců po zaslání příslušného předmětu dodání / díla neodmítne přejímku s uvedením důvodů.
6.4 Záruční lhůta podle odstavce 6.3 neplatí v případě neobvyklých okolností a při používání předmětu dodání v rámci vícesměnného provozu ve smyslu odstavce 6.9. V těchto případech platí na základě zvláštních požadavků na předmět dodání zkrácené záruční lhůty, na nichž se po oznámení podle odstavce 6.9 s odběratelem dohodneme zvlášť. Záruční lhůta u repasovaných dílů ("refurbished parts") činí 6 měsíců po dodání. U zvlášť označených dílů podle návodu k obsluze nebo zasílacích dokladů uplyne záruční lhůta po určitém počtu provozních hodin uvedených v jednotlivém případě.
6.5 Záruční lhůty podle odstavců 6.3 a 6.4 neplatí pro nároky na náhradu škody odběratele ze skutečností uvedených v odstavci 7.1 a dále v případě, že občanský zákoník předepisuje delší lhůty.
6.6 Bez našeho písemného souhlasu nesmí odběratel případné závady odstranit sám ani je nechat odstranit třetími osobami. Neplatí to v naléhavých případech ohrožení provozní bezpečnosti, k odvrácení nepoměrně velkých škod nebo v případě, že se dostaneme do prodlení s dodatečným plněním; rovněž v těchto případech musíme být neprodleně informováni. Pokud smí odběratel závady odstranit sám nebo prostřednictvím kompetentních třetích osob, má nárok na náhradu přiměřených nákladů na odstranění závad.
6.7 Záruku neposkytneme v případě, že
a) odběratel změní předmět dodání nebo ho nechá změnit třetími osobami bez našeho souhlasu a odstranění závad bude na základě toho nemožné nebo nepřijatelně ztížené, přičemž v každém případě ponese odběratel vícenáklady na odstranění závad;
b) předmět dodání nebyl nainstalován naším personálem nebo byl uveden do provozu v rozporu s jeho pokyny;
c) nebyly dodrženy naše návody k provozu a údržbě nebo předmět dodání byl jinak používán nesprávně;
d) předmět dodání neobsluhoval kvalifikovaný, zaškolený personál;
e) závada byla způsobena běžným opotřebením anebo naše záruční práce byly znemožněny nebo nepřijatelně ztíženy.
6.8 Na dodané díly, které jsme nevyrobili, např. všechny elektrické a elektronické díly, poskytneme záruku pouze v rozsahu, v němž nám přísluší nároky na záruku vůči dodavateli. Uplatníme k tomu dle naší volby naše nároky na záruku vůči dodavateli na účet odběratele nebo je odběrateli postoupíme. Nároky na záruku vůči nám existují u takových závad pouze v případě, že prosazení nároků vůči dodavateli soudní cestou bude neúspěšné nebo, například na základě insolvence, beznadějné. Během trvání právního sporu je promlčení nároků na záruku odběratele vůči nám pozastavené.
6.9 Odběratel je povinen nás včas před uzavřením smlouvy písemně upozornit na to, že předmět dodání bude vystaven neobvyklým okolnostem (např. klimatické, místní nebo provozní povahy) nebo bude používán ve vícesměnném provozu. Jestliže neprovede odpovídající písemné upozornění, vznik vad bude jeho rizikem.
6.10 Jestliže se (případně několikrát provedené) dodatečné plnění nezdaří, jestliže je odepřeme, jestliže bude pro zákazníka nepřijatelné nebo nebude nutné stanovit lhůtu podle občanského zákoníku, může odběratel dle své volby úhradu přiměřeně snížit nebo také bez jinak nutného předchozího určení přiměřené lhůty pro dodatečné plnění a jejího marného uplynutí v případě závažnosti závady odstoupit od smlouvy a – pokud neprokážeme neexistenci našeho zavinění – podle článku 7 požadovat náhradu škody nebo náhradu svých nákladů.
6.11 Odběratel je povinen na naše požádání během přiměřené lhůty, kterou mu k tomu písemně poskytneme, prohlásit, zda nadále trvá na plnění a/nebo které z nároků a práv, jež mu náleží, uplatňuje. Jestliže odběratel tento závazek nesplní, musí pro výkon těchto práv nebo nároků marně uplynout další přiměřená lhůta pro dodatečné plnění, která nám bude písemně stanovena odběratelem, jestliže jsme dodatečné plnění předtím již s konečnou platností neodepřeli. Zákonné nároky na náhradu škody z naší strany jsou nedotčeny.
6.12 Zákonné právo odběratele na odstoupení kvůli závadě předmětu smlouvy nepředpokládá zavinění z naší strany. Ve všech ostatních případech porušení povinností může odběratel odstoupit od smlouvy pouze v případě, že odpovídáme za porušení povinností.

7. Ručení
7.1 Následující odstavce 7.2 až 7.5 platí pro jakékoliv nároky na náhradu škody, nezávisle na tom, z jakého právního důvodu vycházejí (např. ručení za vady, prodlení, porušení ostatních povinností ze smluvních nebo závazkových vztahů, nemožnost, nedovolené jednání atd.), neplatí ovšem pro nároky kvůli škodám z ohrožení života, zranění či poškození zdraví, práva a nároky odběratele při podvodném zamlčení závady z naší strany nebo kvůli neexistenci vlastnosti, za niž jsme převzali ručení, nároky a práva odběratele spočívající v úmyslném nebo hrubě nedbalém jednání z naší strany, ze strany našich zákonných zástupců nebo pověřenců, a nároky podle zákona o ručení za výrobek. Pro výše uvedené nároky se postupuje podle zákonné úpravy.
7.2 V případě škody způsobené nedbalostí (opomenutím) ručíme pouze při porušení podstatných práv a povinností, které vyplývají z povahy smlouvy a jejichž porušení ohrožuje dosažení účelu smlouvy. Jinak je naše ručení při škodách způsobených nedbalostí (opomenutím) vyloučené.
7.3 Pokud podle odstavce 7.2 existuje ručení za porušení podstatných smluvních povinností co do důvodu, je jeho výše omezena na typickou škodu, která je pro nás předvídatelná při uzavření smlouvy. Ručení za nepřímé škody nebo následné škody jako ušlý zisk je v těchto případech vyloučeno.
7.4 Nároky na náhradu škody odběratele budou promlčeny (nestanoví-li ovšem zákon kratší lhůtu) v případě ručení za vady uplynutím lhůty uvedené v odstavci 6.3 větě 1, ve všech ostatních případech za rok počínaje koncem roku, v němž nároky vznikly, a odběratel se dozvěděl nebo se musel dozvědět bez hrubé nedbalosti o okolnostech zakládajících nárok a o osobě dlužníka. Bez ohledu na znalost nebo neznalost z hrubé nedbalosti budou tyto nároky promlčeny za 3 roky od jejich vzniku a bez ohledu na jejich vznik a na znalost či neznalost z hrubé nedbalosti za deset let od okamžiku příslušného jednání, porušení povinnosti nebo jiné události spouštějící škodu (maximální lhůta).

8. Zvláštní podmínky v elektronickém obchodování
8.1 Odběratel je povinen s ohledem na zákaznické účty existující pro jeho společnost zajistit, aby elektronické objednávky prováděli pouze zaměstnanci odběratele, kteří tím byli také příslušně pověřeni.
8.2 Odběratel je povinen zajistit a zavázat své zaměstnance, aby nesdělovali hesla a uživatelská jména pro používání svých zákaznických účtů třetím osobám. Je povinen se postarat o zachování přísné mlčenlivosti a zajištění těchto informací proti přístupu nebo neoprávněnému vyzrazení neoprávněným osobám.

9. Software, uživatelská práva
9.1 Naše ručení za chyby námi dodaných předmětů podmíněné softwarem je vyloučeno v případě, že odběratel bez našeho souhlasu změní a/nebo modifikuje software a nesprávnou funkci z toho lze s vysokou mírou pravděpodobnosti vyvozovat.
9.2 Odběratel je povinen předmět dodání obsahující software připojit k internetu a poskytnout dohodnutou součinnost v takovém rozsahu, aby bylo možné provést dálkovou údržbu.
9.3 Odběratel je oprávněn instalovat pouze námi schválené aktualizace softwaru. Jestliže budou takové aktualizace nainstalovány, je odběratel povinen před zahájením výroby zkontrolovat slučitelnost aktualizace s příslušnými nastaveními stroje pomocí testů, na něž bude dohlížet kvalifikovaný personál.
9.4 Převedení uživatelských práv k softwaru se řídí podle licenčních podmínek pro koncové zákazníky (EULA) příslušného výrobce softwaru, které platí ve smluvním vztahu mezi námi a odběratelem. Tyto licenční podmínky jsou podstatnou součástí této smlouvy. Odběratel potvrzuje uvedením softwaru do provozu, že uznává licenční podmínky výrobce softwaru, které zašleme společně se softwarem a všemi součástmi a bezpečnostními kopiemi tak, aby získal povolení k přenosu uživatelských práv z nás na odběratele. Před získáním povolení není používání softwaru dovoleno.

10. Kontrola exportu
10.1 Dodávky a služby (tzn. plnění smluv) podléhají podmínce, že plnění není omezeno vnitrostátními nebo mezinárodními předpisy, především předpisy o kontrole vývozu a embargy nebo jinými omezeními.
10.2 Strany jsou povinny poskytnout veškeré informace a dokumenty potřebné pro vývoz/vnitrostátní přepravu/dovoz správně, úplně, včas a bezplatně.
10.3 Prodlevy způsobené kontrolami vývozu nebo schvalovacími procesy mají přednost před stanovenými lhůtami a termíny za předpokladu, že k nim nedošlo naším zaviněním.
10.4 Pokud není možné získat licence požadované pro určité položky, platí, že smlouva na dané položky nebyla uzavřena. To nezávisí na platnosti nebo účinnosti rozhodnutí o zamítnutí vývozu nebo převod. V tomto případě nezískání licencí nebo nedodržení lhůt nezakládá nárok na náhradu škody, pokud k tomuto výpadku nedošlo vinou jedné ze stran.
10.5 Odběratel se zavazuje, že nebude obchodovat (nabízet, prodávat, dodávat) s námi dodaným zbožím, pokud tím poruší platná ustanovení předpisů o kontrole vývozu. Odběratel musí zejména zajistit, aby příslušný kupující se zbožím neobchodoval, ale používal je výhradně pro sebe a pro civilní účely. V případě porušení ustanovení zákona o kontrole vývozu jsme oprávněni smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit a odběratel je navíc povinen nás zbavit veškerých nároků na náhradu škody třetích osob z důvodu porušení ustanovení zákona o kontrole vývozu a nahradit nám v této souvislosti nehmotné a hmotné náklady a ztráty, zejména peněžní pokuty a náhrady škod sankční povahy.
10.6 Pokud má odběratel v úmyslu prodat zboží kupujícímu v souladu s výše uvedenými body 10.1 až 10.5, musí nám bez vyžádání poskytnout prohlášení o konečném použití. V něm se uvede jméno kupujícího, jeho adresa a identifikační čísla, země určení a obor činnosti kupujícího s odkazem na číslo objednávky a údaje o typu, čísle a roku výroby stroje. Dále musí odběratel zaručit, že kupující zboží použije pouze pro civilní účely.
10.7 Odběratel je povinen nás neprodleně písemně informovat o všech porušeních povinností uvedených v bodech 10.1 až 10.6, o kterých se dozví, a to bez ohledu na to, zda se jich dopustili jeho zaměstnanci nebo kupující zboží.

11. Rozhodné právo, příslušnost soudů, Místo plnění
11.1 Naše všeobecné obchodní podmínky nemění zákonem stanovené rozložení důkazního břemene k tíži odběratele.
11.2 Výlučným místně příslušným soudem pro všechny spory, které přímo nebo nepřímo vyplývají ze smluvního vztahu, je Karlsruhe. Žalobu na odběratele ale můžeme podat i v jeho sídle.
11.3Platí výhradně německé právo s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého a Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
11.4 Místem plnění našich smluvních závazků je Mühlacker. To také platí pro místo plnění případných nároků na záruku odběratele, zejména pro dodatečné plnění nebo dodatečné opravy.

Konec Prodejních a dodacích podmínek