IMPRESUM

IMPRESUM

elumatec AG

Pinacher Straße 61
75417 Mühlacker
Německo
Telefon +49 7041 14-0
Fax +49 7041 14-280
mail(at)elumatec.com
Předseda dozorčí rady: Valter Caiumi
Předseda představenstva/CEO: Frank R. Keller
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obvodním soudem v Mannheimu pod číslem HRB 718520
Daňové identifikační číslo: DE815468968
Právní upozornění / vyloučení ručení: návštěvou webových stránek společnosti elumatec AG (dále jen elumatec) vyjadřuje uživatel svůj výslovný souhlas s následujícím:

1. Obsah online nabídky
Společnost elumatec nepřebírá ručení za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytnutých informací. Nároky z ručení vůči společnosti elumatec, které se vztahují na majetkové či nemajetkové škody způsobené používáním nebo nepoužíváním poskytnutých informací nebo používáním chybných a neúplných informací, jsou zásadně vyloučené, pokud je společnost elumatec nezpůsobila prokazatelně úmyslně nebo hrubě nedbalým jednáním.
Všechny nabídky jsou nezávazné. Společnost elumatec si výslovně vyhrazuje právo části stránek nebo celou nabídku bez zvláštního oznámení změnit, doplnit, vymazat nebo zveřejnění dočasně nebo definitivně zastavit.

2. Odkazy a linky
U přímých nebo nepřímých odkazů na cizí webové stránky ("linků"), za které není společnost elumatec odpovědná, by závazek ručení vstoupil v platnost výlučně v případě, kdy byly obsahy společnosti elumatec známy a nebylo by technicky možné a očekávatelné, aby zabránila používání v případě protiprávních obsahů. Společnost elumatec tímto výslovně prohlašuje, že k okamžiku umístění odkazu nebyly patrné nezákonné obsahy na stránkách, na něž se odkazuje. Společnost elumatec nemá žádný vliv na aktuální a budoucí úpravu, obsahy nebo autorství stránek, na něž se odkazuje, a propojených stránek. Proto se společnost elumatec tímto výslovně distancuje od veškerých obsahů všech stránek, na něž se odkazuje, a propojených stránek, které budou změněny po umístění odkazu. Toto konstatování platí pro všechny linky a odkazy umístěné v rámci vlastní internetové nabídky a pro případné cizí záznamy v knihách hostů, diskuzních fórech, seznamech odkazů, mailingových seznamech a ve všech jiných formách databází zřízených společností elumatec, k jejichž obsahu jsou možné externí přístupy pro zápis. Za nezákonné, chybné nebo neúplné obsahy a zejména za škody, které vzniknou z používání nebo nepoužívání takto uvedených informací, ručí pouze poskytovatel stránek, na něž se odkazovalo, a neručí za ně ten, kdo pomocí linků pouze odkazuje na příslušné zveřejnění.

3. Autorské právo a právo k označení
Společnost elumatec se snaží dodržovat ve všech publikacích autorská práva použitých grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů, používat vlastní vyhotovené grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty nebo využívat veřejně dostupné grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty.
Všechny značky a obchodní známky uvedené v internetové nabídce a případně chráněné třetími osobami podléhají neomezeně ustanovením aktuálně platného práva k označení a vlastnickým právům příslušných zapsaných vlastníků. Toliko na základě pouhého jmenování nelze dospět k závěru, že značky nejsou chráněné právy třetích osob! Jestliže se na příslušných stránkách přesto nachází neoznačená, ale cizím copyrightem chráněná grafika, zvukový dokument nebo text, nemohl autor zjistit copyright. V případě takového nezamýšleného porušení copyrightu odstraní autor odpovídající objekt po upozornění ze své publikace nebo ho označí odpovídajícím copyrightem.
Copyright pro zveřejněné objekty, které společnost elumatec zhotovila sama, zůstává výlučně u společnosti elumatec. Rozmnožování nebo použití takových grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není možné bez výslovného souhlasu společnosti elumatec. Nevztahuje se to na dokumenty (zejména fotografie, ad hoc a tisková sdělení), které jsou k dispozici ke stažení v úseku IR a PR. Reprodukce je dovolená, povinný výtisk požadovaný.

4. Ochrana osobních údajů
Pověřenec pro ochranu údajů musí vést veřejný seznam postupů společnosti elumatec AG podle § 4g odst. 2 str. 2 spolkového zákona o ochraně osobních údajů a vhodným způsobem poskytnout určité údaje o zpracování osobních údajů ve společnosti "každému" na požádání. Tyto údaje jsou uvedeny v následujícím seznamu:
a. Název správce: elumatec AG
b. Předseda dozorčí rady: Valter Caiumi, předseda představenstva/CEO: Ralf Haspel. Odpovědný za zpracování osobních údajů: Peter Hentzschel, Bernd Kubik, Bruno Kersten
c. Adresa správce:
elumatec AG, Pinacher Straße 61, 75417 Mühlacker-Lomersheim, Německo
d. Účel shromažďování, zpracování nebo používání údajů:
Předmětem podnikání je výroba, prodej a obchodování se stroji všeho druhu, zejména stroji na zpracování kovů a plastů včetně příslušenství a náhradních dílů a dále poskytování veškerých služeb, které s tím přímo či nepřímo souvisejí.
e. Popis skupin osob/subjektů údajů/, jichž se ochrana dat týká:
Jsou shromažďovány, zpracovávány nebo používány údaje následujících skupin osob, pokud jsou zapotřebí pro obchodní účel společnosti elumatec AG.
• Zákazníci, zájemci, poskytovatelé služeb, obchodní partneři, dodavatelé, výrobci, návštěvníci
• Aktivní a bývalí pracovníci společnosti elumatec AG, učni, dočasní zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání
• Kategorie údajů jsou: údaje nabídky, smluvní údaje, komunikační údaje / kontaktní údaje, údaje o bankovním spojení, údaje o vrubopisech, údaje o vedení a správě zaměstnanců, údaje o vyúčtování, údaje o upomínkách.
f. Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým mohou být údaje sděleny:
Veřejná místa při existenci přednostních právních předpisů, externí poskytovatelé služeb podle § 11 spolkového zákona o ochraně osobních údajů, interní místa, externí místa ke splnění účelů uvedených v bodě 4.
g. Předepsané lhůty pro výmaz údajů:
Po uplynutí zákonných, statutárních nebo smluvních povinností a lhůt k uchovávání jsou odpovídající údaje rutinně vymazány. Pokud tím nejsou údaje dotčeny, budou vymazány, jakmile příslušné účely shromažďování, zpracovávání a používání údajů pominou.
h. Plánovaný přenos do třetích zemí:
Přenos údajů do třetích zemí je prováděn při dodržení právních předpokladů spolkového zákona o ochraně osobních údajů ve znění případných pozdějších předpisů.

5. Právní účinnost tohoto vyloučení ručení
Toto vyloučení ručení je třeba považovat za součást internetové nabídky, z níž bylo odkázáno na tyto stránky. Jestliže části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají, již neodpovídají nebo neodpovídají úplně platné právní úpravě, nedotýká se to obsahu a platnosti ostatních částí dokumentu.

6. Rozhodné právo
Případné spory na základě těchto webových stránek, pokud směřují proti společnosti elumatec, podléhají německému právu s pravomocí soudu příslušného pro Maulbronn.