Choose your language to see local content
 • English expand_more
  • German
  • Italian
  • French
  • Spanish
  • Portuguese
  • Nederlands
  • Russian
  • Polish
  • Turkish
  • Czech
  • Chinese
close

OCHRONA DANYCH

Deklaracja o ochronie danych

Serdecznie witamy w elumatec AG,

dziękujemy za zainteresowanie naszą witryną internetową i naszym przedsiębiorstwem.
Przykładamy dużą wagę do ochrony danych osobowych i dbałości o strefę prywatną naszych użytkowników. Celem uzyskania pełnej informacji o zbieraniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych na naszych stronach, prosimy o zapoznanie się z poniższym tekstem.

1. Administrator odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe użytkowników przetwarzane są w imieniu i na zlecenie
elumatec AG
Pinacher Straße 61
75417 Mühlacker
Administrator i prezes (CEO): Nebojsa Wosel
Specjalista ds. ochrony danych dostępny jest pod powyższym adresem pocztowym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem datenschutzbeauftragter@elumatec.com.

2. Anonimowe zbieranie danych
Podczas wizyty na naszych stronach internetowych przeglądarka użytkownika, ze względów technicznych, przesyła automatycznie dane do naszego serwera internetowego. Jest to między innymi data i godzina dostępu, adres strony, z której użytkownik przełączył się na naszą, pobierany plik, typ przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego oraz adres IP. Dane te zapisywane są odrębnie od innych danych, wpisanych w ramach korzystania z naszej oferty. Dane te nie są przyporządkowywane do określonej osoby. Dane zostają zaprotokołowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu, a następnie są usuwane.

3. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe są zbierane i przetwarzane wyłącznie, jeśli zostaną udostępnione na naszej stronie internetowej. Jest to możliwe w następujący sposób:

3.1 Przetwarzanie danych przy zastosowaniu naszych formularzy
Istnieje możliwość skontaktowania się z nami przez naszą stronę internetową za pośrednictwem formularzy dla obszarów sprzedaży, prasy, kadr, serwisu, wykształcenia i targów.
To, jakie dane osobowe zostają do nas przekazane wynika z masek wprowadzania przypisanych do poszczególnych obszarów i stosowanych do nawiązania kontaktu.
Wprowadzone dane osobowe zbierane są i wykorzystywane wyłącznie do zastosowań i celów wewnętrznych. Poszczególne cele wynikają w pierwszej kolejności z rodzaju zapytania i wykorzystujemy je w następujących celach:
• pozyskanie klienta, w szczególności kontakt pisemny lub telefoniczny
• wysyłka materiałów reklamowych pocztą tradycyjną i elektroniczną (po udzieleniu zgody)
• utworzenie statystyk sprzedaży, wyłącznie do zastosowań wewnętrznych
• przekazywanie do właściwych oddziałów zajmujących się sprzedażą lub serwisem
• realizacja zamówienia przy korzystaniu z naszego sklepu z częściami zamiennymi

Możemy spowodować przekazanie danych do jednego lub kilku podmiotów przetwarzających je na zlecenie, np. usługodawców, przedsiębiorstw zależnych lub dystrybutorów, przy czym podmioty te będą wykorzystywały przekazane dane osobowe wyłącznie na cele wewnętrzne związane z nami.
Dane użytkowników nie są przez nas wykorzystywane do zautomatyzowanych procesów decyzyjnych ani profilowania.

3.2 Przetwarzanie danych przy zamówieniach w sklepie z częściami zamiennymi
Przy zamówieniach ze sklepu z częściami zamiennymi niezbędna jest wcześniejsza rejestracja. Na życzenie użytkownika tworzymy dla niego konto. W ramach tego procesu przydzielamy użytkownikowi osobistą nazwę i hasło, a następnie o nich informujemy. Informacje te są u nas połączone z przechowywanymi danymi firmowymi i danymi kontaktowymi użytkownika i wykorzystywane do realizacji zamówień części zamiennych.

3.3 Przetwarzanie danych w procesie rekrutacyjnym
Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe kandydatów w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Dane mogą być przetwarzane elektronicznie. Ma to miejsce szczególnie wtedy, gdy kandydat przekazuje nam dokumenty rekrutacyjne poprzez formularz kontaktowy. Jeżeli elumatec AG zawrze umowę o pracę z kandydatem, przekazane dane osobowe będą przetwarzane w ramach obsługi stosunku zatrudnienia z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych. Jeżeli nie zawrzemy umowy o pracę z kandydatem, dokumenty rekrutacyjne zostaną usunięte po upływie sześciu miesięcy o poinformowaniu o odmowie, o ile usunięcie nie naruszy innego uzasadnionego interesu elumatec AG. Inny uzasadniony interes w powyższym rozumieniu to przykładowo obowiązek dowodowy w postępowaniu opartym na niemieckiej powszechnej ustawie o równym traktowaniu (AGG).
Przy przekazywaniu dokumentów rekrutacyjnych poprzez formularz kontaktowy prosimy mieć na uwadze, że w tym przypadku szyfrowanie leży po stronie kandydata. Dlatego alternatywnie proponujemy wysyłkę pocztą.

Potwierdzenia, przekazywane nam w ramach ewentualnych wniosków o zwrot kosztów podróży, zapisywane są zgodnie z wymogami podatkowymi i usuwane po upływie ustawowo wyznaczonych okresów przechowywania.

3.4 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Zgodność z prawem (podstawa prawna) przetwarzania danych osobowych stanowi zgodność na przetwarzanie danych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest podmiot danych lub w celu podjęcia kroków na wniosek podmiotu danych przed przystąpieniem do umowy (na podst. art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeśli to konieczne, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu właściciela lub podmiotów trzecich, np. w zarządzaniu logami systemowymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Ewentualne przetwarzanie Twoich danych wynikających z procedury składania zgłoszeń odbywa się zgodnie z art. § 26 federalnej niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG).
Jeśli zostaną dobrowolnie podane szczególne kategorie danych osobowych (np. informacje na temat poważnej niepełnosprawności), Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. b RODO. Po uzupełnieniu wniosku i w związku z nieobsadzonymi stanowiskami, jeżeli potrzebne będą dodatkowe dane dotyczące Twojego stanu zdrowia, przetwarzanie tych danych będzie odbywać się na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

3.5 Okres przechowywania danych
Dane użytkowników przechowujemy przez czas obowiązywania zgody lub do momentu spełnienia celu ich przechowywania. Następnie dane są usuwane, jeśli nie istnieją inne obowiązki prawne w zakresie ich dalszego przechowywania.

4. Przesyłanie danych
Państwa dane osobowe przesyłane są przez internet zaszyfrowane protokołem SSL, a następnie mailem od naszego dostawcy hostingu mailem do nas, przy czym na tym etapie mogą nie być zaszyfrowane. Dlatego zalecamy nie przesyłanie nam danych wrażliwych drogą internetową, lecz skorzystanie z alternatywnej drogi pocztowej.

Dane będą przekazywane osobom trzecim – jeżeli to konieczne – wyłącznie w celu przetwarzania zapytania i wyłącznie związanym z nami przedsiębiorstwom lub zatrudnionym przez nas podmiotom (np. dostawcom hostingu), przy czym podmioty te będą wykorzystywać te dane również wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, związanych z nami.

Przekazywanie danych osobowych użytkownika osobom trzecim wykraczające poza powyższy zakres nastąpi wyłącznie za jego zgodą, chyba że istnieje ku temu prawny obowiązek albo takie przekazanie wiąże się z ochroną praw, majątku i bezpieczeństwem elumatec AG.
W przypadku kontaktu usługodawców zewnętrznych z danymi osobowymi wymagamy od nich stosowania środków prawnych, technicznych i organizacyjnych, umożliwiających przestrzeganie przepisów o ochronie danych.

5. Cookies
Nasza strona www wykorzystuje między innymi tzw. „cookies”, które służą do uczynienia bardziej użyteczną, skuteczną i bezpieczną naszą obecność w internecie, np. aby przyspieszyć nawigację na naszej platformie. Cookies umożliwiają nam także zmierzenie częstotliwości wyświetlania stron oraz ogólnie nawigacji. Cookies są to niewielkie pliki tekstowe, które są zapamiętywane w Twoim systemie komputerowym. Chcielibyśmy podkreślić, że niektóre pliki cookies, w tym tzw. „tymczasowe cookies”, przenoszone są z naszego serwera do Twojego systemu komputerowego. „Pliki tymczasowe” charakteryzują się tym, że są automatycznie usuwane z twardego dysku po zakończeniu sesji w przeglądarce. Inne pliki cookies pozostają w Twoim systemie komputerowym i umożliwiają ich rozpoznanie podczas następnej wizyty (tak zwane trwałe cookies). Oczywiście możliwe jest odrzucenie plików cookies w każdym momencie, pod warunkiem, że pozwoli na to Twoja przeglądarka.
W tym zakresie istnieje również możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w oparciu o pliki cookies (z wyjątkiem plików cookies niezbędnych do funkcjonowania).

5.1 Używanie Google Analytics
Nasza strona internetowa używa Google Analytics, serwisu do analizy sieci firmy Google Inc. ("Google"). Usługa ta aktywowana jest na naszej stronie, ustawiając odpowiednie pliki cookies, tylko jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę. W przeciwnym razie usługa ta nie będzie używana. Zwraca się uwagę, że jeśli wyrazisz zgodę, będziemy korzystać z Google Analytics z rozszerzeniem adresu IP, w związku z czym adresy IP będą przetwarzane wyłącznie w formie skróconej w celu wykluczenia jakiegokolwiek bezpośredniego powiązania z osobą fizyczną.
Google Analytics wykorzystuje także pliki cookies przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę Twojego korzystania ze strony internetowej. Informacje wytwarzane przez pliki cookies odnośnie korzystania ze strony internetowej (wraz z Twoim adresem IP) przekazywane są na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Google wykorzystuje te informacje w celu oceny korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących odwiedzin stron dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z odwiedzinami stron internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może także przekazywać te informacje podmiotom trzecim, jeśli wymaga tego prawo lub jeśli podmioty te przetwarzają te dane na rzecz Google. W żadnym wypadku Google nie łączy Twojego adresu IP z innymi danymi Google.
Wyrażając zgodę, zezwalasz na przetwarzanie danych zebranych przez Google na Twój temat w sposób opisany powyżej oraz w celach wskazanych powyżej. Możesz w każdej chwili sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu Twoich danych poprzez cofnięcie zgody (patrz wyżej). Ewentualnie można skorzystać z dodatku dezaktywującego Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de), jeśli jest dostępny dla Twojej przeglądarki.

Na stronie internetowej www.google.de/policies/privacy/partners/ można znaleźć informacje, w jaki sposób Google wykorzystuje zebrane dane.

6. Linki do innych stron internetowych
Nasza witryna zawiera linki do innych stron internetowych. Nie mamy wpływu na przestrzeganie zasad ochrony danych przez administratorów innych stron internetowych.
Jako administrator odpowiadamy za własne treści w oparciu o powszechnie obowiązujące ustawy. Od tych treści należy odróżniać linki do treści udostępnianych przez innych administratorów. Nie odpowiadamy za treści obce, udostępniane poprzez linki i nie sugerujemy, że treści tych stron są naszymi własnymi.
Za bezprawne, błędne lub niepełne treści, a w szczególności za szkody, wynikające z wykorzystywania lub braku wykorzystania takich informacji, odpowiada wyłącznie użytkownik strony, do której kieruje link.
W przypadku powzięcia informacji o naruszeniach prawa niezwłocznie usuniemy dane linki.

7. Przetwarzanie danych za pomocą wbudowanego materiału wideo
Nasza witryna internetowa wykorzystuje tzw. wbudowany materiał wideo, na który składają się wideo YouTube i Vimeo. Z naszej strony zezwalamy na połączenie z dostawcami wideo. Transfer danych do YouTube lub Vimeo następuje dopiero po kliknięciu odpowiedniego wideo.
YouTube jest serwisem Google Inc. Aby uzyskać informacje o celu i zakresie gromadzenia i wykorzystywania danych przez Google, a także o Twoich uprawnieniach i możliwościach ochrony jako klienta YouTube, zapoznaj się z polityką prywatności YouTube na stronie http://www.youtube.com/t/privacy.
Vimeo jest to serwis Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych oraz ich ochrony przez Vimeo znajdują się na stronie https://vimeo.com/privacy.

8. Prawa użytkownika do danych osobowych
8.1 Prawo do informacji, korygowania, ograniczenia, usunięcia i wydania
Zgodnie z niemiecką ustawą o ochronie danych lub ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, użytkownikowi stale przysługuje prawo do informacji o przechowywanych danych osobowych, a w razie potrzeby również prawo do skorygowania, zablokowania (w rozumieniu ustawy) lub usunięcia danych. W zakresie, w jakim zobowiązani jesteśmy do przechowywania danych przez określony czas, zamiast usunąć, ograniczymy przetwarzanie danych użytkownika tak, by nie mogły być wykorzystywane do powyższych celów.
Użytkownikowi przysługuje ponadto prawo otrzymania w formie elektronicznej danych przechowywanych u nas.

8.2. Indywidualne prawo sprzeciwu
Z przyczyn wynikających ze szczególnych sytuacji użytkownikowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych na podstawie porównania interesów); dotyczy to również profilowania związanego z tym zapisem w rozumieniu art. 4 ust. 4 RODO. W przypadku złożenia sprzeciwu dane osobowe użytkownika nie będą przetwarzane, chyba że będziemy w stanie wykazać zaistnienie bezwzględnych, wymagających ochrony podstaw przetwarzania, przeważających nad interesami i prawami użytkownika, albo jeżeli przetwarzanie ma na celu podniesienie, egzekwowanie lub obronę roszczeń prawnych.

8.3 Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów reklamowych
Za zgodą użytkowników przetwarzamy ich dane osobowe w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu tego typu reklamy; dotyczy to również profilowania, jeśli jest związane z tego typu reklamą bezpośrednią. W przypadku złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania do celów reklamy bezpośredniej, nie będziemy przetwarzali danych osobowych w tym celu.

Wniosek dotyczący praw użytkownika należy skierować pod wskazane dane kontaktowe.

8.4. Prawo do skargi
W przypadku zakwestionowania zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych w elumatec AG, użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego z zakresu ochrony danych, według wyboru użytkownika.

9. Bezpieczeństwo danych
Zabezpieczamy naszą stronę i inne systemy poprzez środki techniczne i organizacyjne przed utratą praz przed zniszczeniem, dostępem, modyfikacją i przetwarzaniem danych przez osoby nieuprawnione. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane w oparciu o rozwój technologii.
Dostęp do konta w sklepie internetowym możliwy jest wyłącznie po podaniu osobistego hasła. Informacje dostępowe należy zawsze traktować poufnie i zamykać okno przeglądarki po zakończeniu komunikacji z nami, szczególnie, gdy z komputera korzystają również inne osoby.

10. Więcej informacji i dane kontaktowe
W przypadku pytań dotyczących ochrony danych, prosimy o kontakt. W przypadku pytań dotyczących zbierania, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych, w odniesieniu do informacji, korekty, blokady lub usunięcia danych oraz wycofania udzielonych zgód prosimy kontaktować się z:

elumatec AG
Datenschutzbeauftragter [inspektor ochrony danych]
Pinacher Straße 61
75417 Mühlacker
datenschutzbeauftragter(at)elumatec.com

elumatec AG
Marketing
Pinacher Straße 61
75417 Mühlacker
marketing(at)elumatec.com