NOTA PRAWNA

NOTA PRAWNA

elumatec AG
Pinacher Straße 61
75417 Mühlacker
Niemcy
Telefon +49 7041 14-0
Faks +49 7041 14-280
mail(at)elumatec.com
Przewodniczący rady nadzorczej: Valter Caiumi
Prezes zarządu/CEO: Frank R. Keller
Sąd Amtsgericht Mannheim HRB 718520
Numer identyfikacji podatkowej: DE815468968
Wskazówki prawne / wykluczenie odpowiedzialności: Przez wywołanie stron internetowych firmy elumatec AG (dalej zwanej elumatec) użytkownik deklaruje swoją wyraźną zgodę na poniższe warunki:

1. Treść oferty online
elumatec nie przejmuje żadnej gwarancji za aktualność, dokładność, kompletność i jakość zaoferowanych informacji. Zasadniczo wyklucza się roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec elumatec, - o ile ze strony elumatec nie ma żadnej udowodnionej zamierzonej lub spowodowanej poważnym niedbalstwem winy - odnoszące się do strat materialnych lub niematerialnych spowodowanych wykorzystaniem lub niewykorzystaniem oferowanych informacji lub wykorzystaniem informacji błędnych lub niepełnych.
Wszystkie oferty są niezobowiązujące i niewiążące. elumatec zastrzega sobie wyraźnie prawo do zmian, uzupełniania, usuwania lub czasowego albo definitywnego zaniechania publikacji części składowych lub poszczególnych stron lub też całej oferty bez szczególnego powiadomienia.

2. Odsyłacze i linki
W przypadku bezpośredniego lub pośredniego odsyłania na obce strony internetowe ("linki") znajdujące się poza zakresem odpowiedzialności elumatec, obowiązek odpowiedzialności zachodzi tylko w przypadku posiadania przez elumatec wiedzy o ich treści i nieudaremnienia ich użytkowania w przypadku bezprawności mimo istnienia ogólnych i technicznych możliwości. Niniejszym elumatec oświadcza wyraźnie, że do chwili wstawiania odsyłaczy na wskazanych stronach nie występowały żadne bezprawne treści. elumatec nie posiada żadnego wpływu na aktualne i przyszłościowe ukształtowanie, treść lub autorstwo zlinkowanych/powiązanych stron. Dlatego elumatec dystansuje się niniejszym wyraźnie do wszystkich treści wszystkich zlinkowanych/powiązanych stron, które zostały zmienione po wstawieniu odsyłaczy. Powyższe stwierdzenie dotyczy wszystkich linków i odsyłaczy znajdujących się we własnej ofercie internetowej oraz ewentualnych obcych wpisów w udostępnionych przez elumatec księgach gości, forach dyskusyjnych, wykazach odsyłaczy, listach wysyłkowych i we wszystkich innych formach baz danych, do których treści możliwe są zewnętrzne dostępy do zapisów.Za nieprawne, błędne lub niekompletne treści a w szczególności za straty powstałe z użytkowania lub nieużytkowania tego typu oferowanych informacji, odpowiedzialny jest sam oferent strony wskazanej odsyłaczem, a nie odsyłający do danej publikacji.

3. Prawa autorskie i prawa znakowania
elumatec dąży do przestrzegania we wszystkich publikacjach praw autorskich zastosowanych grafik, dokumentów dźwiękowych, wideo sekwencji i tekstów, do użytkowania samemu sporządzonych grafik, dokumentów dźwiękowych, wideo sekwencji i tekstów lub do korzystania z bezlicencyjnych grafik, dokumentów dźwiękowych, wideo sekwencji i tekstów.
Wszystkie znajdujące się w ofercie internetowej i zastrzeżone ewentualnie przez trzecich znaki firmowe i towarowe podlegają bez ograniczenia postanowieniom obowiązującego prawa rejestracyjnego i prawa posiadania danych zarejestrowanych właścicieli. Na podstawie jedynie samej wzmianki nie można wnioskować, że znaki firmowe nie są zastrzeżone przez prawa osób trzecich! Znalezienie na danych stronach nieoznaczonych ale chronionych przez obce prawa autorskie grafik, dźwięków i tekstów oznacza brak stwierdzenia praw autorskich przez autora. W przypadku takich niezamierzonych uchybień dotyczących praw autorskich dany obiekt zostanie po powiadomieniu usunięty przez autora z jego publikacji bądź zostanie zaopatrzony w odpowiedni znak praw autorskich i wydawniczych.
Prawa autorskie dla opublikowanych własnych obiektów pozostają przy elumatec. Powielanie i użytkowanie tych grafik, dokumentów dźwiękowych, wideo sekwencji i tekstów w innych elektronicznych lub wydrukowanych publikacjach jest bez wyraźnej zgody elumatec niedozwolone. Wyłączone są z tego dokumenty (szczególnie zdjęcia, informacje ad hoc i prasowe), które są do dyspozycji w celu pobierania w obszarze IR i PR. Wydruk dozwolony, wymagany egzemplarz dowodowy.

4. Ochrona danych
Publiczny katalog proceduralny firmy elumatec AG według § 4g ustęp 2 S. 2 BDSG (Ustawa federalna o ochronie danych osobowych) pełnomocnik ds. ochrony danych musi udostępnić "każdemu" na wniosek w odpowiedni sposób dokładne dane o przetwarzaniu danych w przedsiębiorstwie. Te informacje znajdują się w poniższym zestawieniu:
a. Nazwa odpowiedzialnego podmiotu: elumatec AG
b. Przewodniczący rady nadzorczej: Valter Caiumi, Prezes zarządu/CEO: Ralf Haspel. Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych: Peter Hentzschel, Bernd Kubik, Bruno Kersten
c. Adres odpowiedzialnego podmiotu:
elumatec AG, Pinacher Straße 61, 75417 Mühlacker-Lomersheim, Niemcy
d. Przeznaczenie gromadzenia, przetwarzania i zastosowania danych:
Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest produkcja, zbyt i handel maszynami różnego rodzaju, a w szczególności maszynami do obróbki metalu i tworzyw sztucznych włącznie z osprzętem i częściami zamiennymi oraz świadczenie wszelkich usług związanych bezpośrednio i pośrednio z nimi.
e. Charakterystyka związanych z tym grup osobowych
Gromadzone są, przetwarzane lub stosowane dane poniższych grup osobowych, o ile wymagane to jest dla działalności firmy elumatec AG.
- Klienci, interesanci, świadczący usługi, partnerzy zbytu, dostawcy, producenci, odwiedzający
- Aktywni i byli współpracownicy firmy elumatec AG, uczniowie zawodu, osoby zatrudnione na czas określony, osoby ubiegające się o pracę
- Kategorie danych są następujące: Dane ofertowe, dane kontraktów, dane komunikacji / dane kontaktowe, dane połączeń bankowych, dane zapisów obciążających, dane kierowania i zarządzania załogą, dane rozliczeń, dane ponagleń płatniczych.
f. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym przekazywane są te dane. Placówki urzędowe w wypadku priorytetowych przepisów prawnych, zewnętrzni usługodawcy według § 11 BDSG, wewnętrzne placówki, zewnętrzne placówki dla wypełnienia celów wymienionych w punkcie 4
g. Zasadnicze terminy dla usuwania danych:
Po upływie prawnych, statutowych lub umownych terminów i obowiązków przechowywania odpowiednie dane podlegają systematycznemu usuwaniu. O ile nie dotyczy to wyżej wymienionych danych, są one usuwane po ustaniu danego celu gromadzenia, przetwarzania i stosowania danych.
h. Planowane przekazywanie do państw trzecich:
Przekazywanie danych do państw trzecich odbywa się z zachowaniem prawnych założeń Ustawy federalnej o ochronie danych osobowych w swojej obowiązującej wersji.

5. Prawomocność niniejszego zwolnienia od odpowiedzialności
Niniejsze zwolnienie od odpowiedzialności należy potraktować jako część oferty internetowej, z której nastąpiło odesłanie na tę stronę. O ile części składowe lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie odpowiadają, nie odpowiadają już lub nie odpowiadają całkowicie obowiązującemu stanowi prawnemu, nie dotyczy to pozostałych części dokumentu z jego treścią i ważnością.

6. Prawo stosowane
Ewentualne spory dotyczące tych stron internetowych o ile są one kierowane przeciw elumatec, podlegają niemieckiemu prawu, właściwość miejscowa sądu w Maulbronn.