Wytyczne w zakresie ochrony danych

Przykładamy dużą wagę do ochrony danych osobowych i dbałości o strefę prywatną naszych użytkowników. Celem uzyskania pełnej informacji o zbieraniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych na naszych stronach, prosimy o zapoznanie się z poniższym tekstem.

1. Administrator odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe użytkowników przetwarzane są w imieniu i na zlecenie
elumatec AG
Pinacher Straße 61
75417 Mühlacker
Administrator i prezes (CEO): Ralf Haspel
. Specjalista ds. ochrony danych dostępny jest pod powyższym adresem pocztowym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem datenschutzbeauftragter@elumatec.com.


2. Gromadzenie danych do wewnętrznych celów systemu
Podczas wizyty na naszych stronach internetowych przeglądarka użytkownika, ze względów technicznych, przesyła automatycznie dane do naszego serwera internetowego. Jest to między innymi data i godzina dostępu, adres strony, z której użytkownik przełączył się na naszą, pobierany plik, typ przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego oraz adres IP. Dane te zapisywane są odrębnie od innych danych, wpisanych w ramach korzystania z naszej oferty. Dane te nie są przyporządkowywane do określonej osoby. Dane zostają zaprotokołowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu.

3. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe są zbierane i przetwarzane wyłącznie, jeśli zostaną udostępnione na naszej stronie internetowej. Jest to możliwe w następujący sposób:

3.1 Przetwarzanie danych przy zastosowaniu naszych formularzy
Istnieje możliwość skontaktowania się z nami przez naszą stronę internetową za pośrednictwem następujących formularzy:
- Zgłoszenia do „Zaglądamy za kulisy”
- Zapytania o nasze produkty
- Zapytania o nasze usługi
- Zgłoszenia targowe
- Prośba o kontakt (ogólna, w sprawie sprzedaży, w sprawie informacji prasowych, w sprawach personalnych, takich jak praca i kariera)
To, jakie dane osobowe zostają do nas przekazane wynika z poszczególnych masek wprowadzania, stosowanych do nawiązania kontaktu.
Wprowadzone dane osobowe zbierane są i wykorzystywane wyłącznie do zastosowań i celów wewnętrznych. Poszczególne cele wynikają z rodzaju zapytania i są to:
- pozyskanie klienta, w szczególności kontakt pisemny lub telefoniczny
- wysyłka materiałów reklamowych pocztą tradycyjną i elektroniczną
- utworzenie statystyk sprzedaży, wyłącznie do zastosowań wewnętrznych
- przekazywanie do właściwych oddziałów zajmujących się sprzedażą lub serwisem
Możemy spowodować przekazanie danych do jednego lub kilku podmiotów przetwarzających je na zlecenie, np. usługodawców, przedsiębiorstw zależnych lub dystrybutorów, przy czym podmioty te będą wykorzystywały przekazane dane osobowe wyłącznie na cele wewnętrzne związane z nami.

3.2 Przetwarzanie danych przy zamówieniach w sklepie z częściami zamiennymi
Przy zamówieniach ze sklepu z częściami zamiennymi niezbędna jest wcześniejsza rejestracja. Na życzenie użytkownika tworzymy dla niego konto. W ramach tego procesu przydzielamy użytkownikowi osobistą nazwę i hasło, a następnie o nich informujemy. Informacje te są u nas połączone z przechowywanymi danymi firmowymi i danymi kontaktowymi użytkownika i wykorzystywane do realizacji zamówień części zamiennych.

3.3 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Zgodność z prawem (podstawa prawna) dla przetwarzania danych osobowych wynika z udzielonej zgody (według art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Dane użytkowników przechowujemy przez czas obowiązywania zgody lub do momentu spełnienia celu ich przechowywania. Następnie dane są usuwane, jeśli nie istnieją inne obowiązki prawne w zakresie ich dalszego przechowywania.
Dane użytkowników nie są przez nas wykorzystywane do zautomatyzowanych procesów decyzyjnych ani profilowania.

4. Przesyłanie danych
Za elumatec.de: Dane osobowe przesyłane są przez internet zaszyfrowane protokołem SSL.
Dane będą przekazywane osobom trzecim – jeżeli to konieczne – wyłącznie w celu przetwarzania zapytania i wyłącznie związanym z nami przedsiębiorstwom lub zatrudnionym przez nas podmiotom.
Przekazywanie danych osobowych użytkownika osobom trzecim wykraczające poza powyższy zakres nastąpi wyłącznie za jego zgodą, chyba że istnieje ku temu prawny obowiązek albo takie przekazanie wiąże się z ochroną praw, majątku i bezpieczeństwem elumatec AG.
W przypadku kontaktu usługodawców zewnętrznych z danymi osobowymi wymagamy od nich stosowania środków prawnych, technicznych i organizacyjnych, umożliwiających przestrzeganie przepisów o ochronie danych.

5. Cookies
Nasza strona korzysta między innymi z tzw. plików „cookies”, służących dot tego, by sprawić że nasza strona będzie ogólnie przyjaźniejsza dla użytkownika, efektywniejsza i bezpieczniejsza – np. poprzez przyspieszenie nawigowania po naszym portalu. Dodatkowo cookies pozwalają nam zmierzyć np. częstotliwość wyświetlania poszczególnych stron i poznać ogólne zasady poruszania się użytkowników po stronie. Cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika. Zwracamy uwagę, że niektóre z tych cookies zostają skopiowane z naszego serwera do systemu komputerowego użytkownika, przy czym są to po części tzw. „cookies sesji”. „Cookies sesji” charakteryzują się tym, że zostają skasowane z dysku automatycznie po wygaśnięciu sesji przeglądarki. Inne cookies pozostają w systemie i umożliwiają nam ponowne rozpoznanie komputera przy kolejnej wizycie użytkownika (tzw. trwałe cookies). Oczywiście w dowolnym momencie użytkownik może cofnąć zgodę na pliki cookies, o ile jego przeglądarka na to pozwala.

6. Zastosowanie Google Analytics
Nasza strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google Inc. (" Google"). Google Analytics używa tzw. „cookies”, czyli plików tekstowych, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookie o sposobie korzystania z tej strony internetowej (włącznie z adresem IP) są przekazywane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Google będzie wykorzystywać te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów o aktywności na stronie dla administratorów witryn oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli wymaga tego prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google. Google nigdy nie będzie kojarzyć adresu IP z innymi danymi Google.
Użytkownik może wyłączyć instalację cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce; zwracamy jednak uwagę na to, że może się to wiązać z ograniczeniem funkcjonalności witryny. Korzystając z tej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google danych zgromadzonych na jego temat w sposób i w celach opisanych powyżej. W dowolnym momencie można sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość. Alternatywnie można również użyć dodatku do dezaktywacji Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en), jeśli jest on dostępny dla danej przeglądarki.
Zwracamy uwagę, że niniejsza witryna wykorzystuje Google Analytics z rozszerzeniem anonimizacji IP i dlatego adresy IP są przetwarzane w skróconej formie, aby wykluczyć bezpośrednie powiązania z danymi osobami.
Przegląd sposobów wykorzystywania danych przez Google można znaleźć na stronie internetowej www.google.de/policies/privacy/partners/.

7. Linki do innych stron internetowych
Nasza witryna zawiera linki do innych stron internetowych. Nie mamy wpływu na przestrzeganie zasad ochrony danych przez administratorów innych stron internetowych.
Jako administrator odpowiadamy za własne treści w oparciu o powszechnie obowiązujące ustawy. Od tych treści należy odróżniać linki do treści udostępnianych przez innych administratorów. Nie odpowiadamy za treści obce, udostępniane poprzez linki i nie sugerujemy, że treści tych stron są naszymi własnymi.
Za bezprawne, błędne lub niepełne treści, a w szczególności za szkody, wynikające z wykorzystywania lub braku wykorzystania takich informacji, odpowiada wyłącznie użytkownik strony, do której kieruje link.

8. Prawa użytkownika do danych osobowych
Zgodnie z niemiecką ustawą o ochronie danych lub ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, użytkownikowi stale przysługuje prawo do informacji o przechowywanych danych osobowych, a w razie potrzeby również prawo do skorygowania, zablokowania (w rozumieniu ustawy) lub usunięcia danych. W zakresie, w jakim zobowiązani jesteśmy do przechowywania danych przez określony czas, ograniczymy przetwarzanie danych użytkownika tak, by nie mogły byś wykorzystywane do powyższych celów.
Użytkownikowi przysługuje ponadto prawo otrzymania w formie elektronicznej danych przechowywanych u nas.
Użytkownik ma prawo do wycofania zgody na rejestrowanie i przetwarzanie zapisanych danych w dowolnym momencie. W takim przypadku skasujemy natychmiast zapisane dane lub zablokujemy je lub ograniczymy ich przetwarzanie, jeżeli zgodnie z przepisami nie wolno ich usunąć.
Prosimy zwrócić się z odpowiednim wnioskiem pod wskazane dane kontaktowe.
W przypadku zakwestionowania zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych w elumatec AG, użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego z zakresu ochrony danych, według wyboru użytkownika.

9. Bezpieczeństwo danych
Zabezpieczamy naszą stronę i inne systemy poprzez środki techniczne i organizacyjne przed utratą praz przed zniszczeniem, dostępem, modyfikacją i przetwarzaniem danych przez osoby nieuprawnione. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane w oparciu o rozwój technologii.
Dostęp do konta w sklepie internetowym możliwy jest wyłącznie po podaniu osobistego hasła. Informacje dostępowe należy zawsze traktować poufnie i zamykać okno przeglądarki po zakończeniu komunikacji z nami, szczególnie, gdy z komputera korzystają również inne osoby.

10. Więcej informacji i dane kontaktowe
W przypadku pytań dotyczących ochrony danych, prosimy o kontakt. W przypadku pytań dotyczących zbierania, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych, w odniesieniu do informacji, korekty, blokady lub usunięcia danych oraz wycofania udzielonych zgód prosimy kontaktować się z:
elumatec AG
Datenschutzbeauftragter [inspektor ochrony danych]
Pinacher Straße 61
75417 Mühlacker
datenschutzbeauftragter(at)elumatec.com

Deklaracja zgody w rozumieniu art. 7-8-9 rozporządzenia europejskiego 2016/679 *

Osoba niżej podpisana
1. dokładnie zapoznała się z informacją w rozumieniu art. 7-8-9 rozporządzenia europejskiego nr 2016/679 i w pełni ją zrozumiała; 2. jest w pełni świadoma swoich praw w rozumieniu art. 7 dekretu w miejsce ustawy nr 196/2003; 3. działa w sposób całkowicie nieprzymuszony, wolny od wpływów lub przemocy psychicznej. Przy spełnieniu powyższych warunków

osoba niżej podpisana wyraża pełną zgodę na
zbieranie i przetwarzanie w niezbędnym zakresie swoich danych osobowych, ogólnych, a w niektórych przypadkach również wrażliwych, zgodnie z punktem a) powyższej informacji.

Tak Nie ndr: Kliknięcie jest równoznaczne ze złożeniem podpisu

Zgoda na „marketing bezpośredni” (opcjonalna). Osoba niżej podpisana, poprzez złożenie podpisu pod tym dokumentem udziela wyraźnej, szczególnej zgody, również w znaczeniu punktu b) tej informacji i ponadto oświadcza że zgadza się na otrzymywanie od podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych lub podmiotów wskazanych w ustępie g) tej informacji, materiałów marketingowych i wiadomości reklamowych, np. broszur, zaproszeń i newsletterów drogą pocztową, elektroniczną i za pośrednictwem podobnych mediów. Strony ustalają, że osobie niżej podpisanej przysługuje prawo odwołania swojej zgody w dowolnym momencie. W tym celu należy się zgłosić do administratora danych.

Tak Nie ndr: Kliknięcie jest równoznaczne ze złożeniem podpisu
Wskazówka: Pola z * są obowiązkowe, wypełnij je koniecznie!